Kategorier
Forebygging og intervensjoner Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En nylig gjennomført kunnskapsoppsummering viser at håndhevelse av lovbestemmelser gjennom tilsynsvirksomhet fører til økt etterlevelse av lovkrav og redusert hyppighet av arbeidsskader. Forskningslitteraturen er begrenset når det gjelder effekter av andre typer myndighetstiltak og andre typer utfall som arbeidsmiljøeksponeringer og arbeidsrelaterte sykdommer.

Innlegget Ny rapport: Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse dukket først opp på STAMI.

Arbeidsmiljømyndighetene i Norge benytter seg av flere ulike virkemidler for å påse at virksomhetene etterlever kravene i lovgivningen. Et av de mest sentrale virkemidlene er tilsyn; at lov og regelverk overholdes. Målet er å bidra til varige forbedringer i arbeidsmiljøet slik at arbeidsrelaterte sykdommer og skader forbygges. Kunnskap knyttet til i hvilken grad de ulike virkemidlene har tilsiktede effekter kan danne grunnlag for videreutvikling av tilsynsmetoder, arbeidsprosesser og prioriteringer.

STAMI gjennomførte derfor en systematisk kunnskapsoppsummering for å identifisere, vurdere og sammenstille fagfellevurdert forskning om effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljøfaktorer av betydning for helse.

– Med denne kunnskapsoppsummeringen ønsket vi å fastslå hva vi vet og ikke vet om effekter av ulike myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse, sier forsker Håkon Johannesen fra STAMI.

Funn

I studien fant forskerne dokumentasjon for at håndhevelse av lovbestemmelser gjennom tilsynsvirksomhet har sammenheng med økt etterlevelse av lovkrav og redusert hyppighet av arbeidsskader. Litteraturen var begrenset når det gjelder effekter av andre typer myndighetstiltak og andre typer utfall som arbeidsmiljøeksponeringer og arbeidsrelaterte sykdommer.

Følgende sammenhenger ble avdekket:

  • Moderat evidens for at innføring av nye lovbestemmelser har statistisk sammenheng med reduksjon i arbeidsskadehyppighet (5 studier)
  • Sterk evidens for at tilsyn med sanksjonstrussel har statistisk sammenheng med reduksjon i arbeidsskadehyppighet (13 studier)
  • Begrenset evidens for at veiledende/rådgivende tilsyn har statistisk sammenheng med reduksjon i arbeidsskadehyppighet (3 studier)
  • Moderat evidens for at tilsyn med sanksjonstrussel har statistisk sammenheng med økt etterlevelse av lovkrav (5 studier)
  • Moderat evidens for at forebyggende program har statistisk sammenheng med reduksjon i arbeidsskadehyppighet (3 studier)

– Vi fant at det gjennom forskning kan dokumenteres at håndhevelse av lovbestemmelser gjennom tilsynsvirksomhet fører til økt etterlevelse av lovkrav og redusert hyppighet av arbeidsskader. Imidlertid avdekker rapporten at det fortsatt er mye vi ikke har kunnskap om, blant annet effekter av tilsynsvirksomhet på forekomsten av arbeidsrelatert sykdom, sier Håkon Johannesen videre.

Se rapport:

Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. En systematisk kunnskapsoppsummering

Innlegget Ny rapport: Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse dukket først opp på STAMI.