Kategorier

Håndeksem er den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen i Norge, men hudplager kan også oppstå i ansiktet og/eller på andre deler av kroppen. Elveblest og plateepitelkarsinom på huden kan også være forårsaket av eksponeringer på arbeid. Arbeidsrelatert hudsykdom fører til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Frisk hud på en frisk arbeidsplass

Norske studier tyder på at det er potensiale for å redusere forekomsten av arbeidsrelaterte hudproblemer og langtidssykefravær med tiltak som fjerner eller reduserer hudeksponeringer i arbeid som for eksempel hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, olje- og skjærevæsker, biologiske materiale, avfall og fysiske faktorer som for eksempel tørr luft og kulde.

Det er fult mulig å holde frisk hud i alle jobbsituasjoner. Men dette krever konkrete tiltak som fjerner, erstatter og/eller reduserer yrkeseksponeringer som kan føre til hudsykdom. Forbedring i rapporteringssystemer for arbeidsrelatert hudsykdom vil også kunne bidra til effektiv forebygging.

Godt systematisk HMS-arbeid med opplæring om hvordan man holder en frisk hud på jobb, riktig bruk av hansker og fuktighetskrem bidrar til å unngå arbeidsrelaterte hudproblemer.

En tidlig diagnose og behandling hjelper med å unngå at hudproblemene blir langvarige. Dette krever ofte samarbeid mellom hudlege, arbeidsmedisiner, fastlege og bedriftshelsetjenesten.

Felles utfordring i Europa

Arbeidsrelaterte hudsykdommer er blant de hyppigste og mest kostbare arbeidsbetingede sykdommer i hele Europa, og EU-kommisjonen har nylig slått fast at manglende forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer er et samfunnsmessig problem som må prioriteres.

I og med at utfordringene er de samme over landegrenser, bør berørte ansatte med arbeidsrelaterte hudsykdom vurderes og behandles likt.

Mangel på en felles definisjon på arbeidsrelatert hudsykdom, betydelig underrapportering, sen diagnostisering, manglende primær forebygging på arbeidsplassene, misvisende og lite oppdatert informasjon om allergifremkallende og irriterende stoffer på produktdatabladene er noen av de felles utfordringene Europa står ovenfor når det gjelder forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom.

I en nylig publisert internasjonalt konsensus ledet av Jose Hernán Alfonso, overlege ved STAMI, ble det for første gang definert internasjonale evidensbaserte standarder for forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer.

– Tidligere anbefalinger var definert av en britisk ekspertgruppe, men dette er første gang standarder er definert på tvers av landegrensene, med deltakelse og konsensus fra ca. 100 eksperter fra hele Europa. Det tas også med andre aspekter som ikke var fanget opp tidligere, sier Hernán Alfonso.

Evidens-baserte standarder for forebygging

Det er definert standarder for både forebygging, diagnostisering og behandling av arbeidsrelatert hudsykdom. Implementering av disse standardene vil kunne bidra til å redusere forekomsten av arbeidsrelatert hudsykdom samt de negative konsekvensene.

Konsensusdokumentet er produkt av det europeiske forskningsnettverk COST – STANDERM, som ble etablert i 2013 med finansiering fra EU (Horizon 2020) og inkluderte tverrfaglig nettverk av 140 eksperter fra 31 europeiske land.

-Det er en økning i forskningsaktivitet og interesse innen feltet arbeidsrelaterte hudsykdommer i Norge, både på STAMI, øvrige arbeidsmedisinske avdelinger, bedriftshelsetjenesten og partene i arbeidslivet, forteller Hernán Alfonso.

Han ser med optimisme på mulighetene for at forebygging av hudsykdommer i arbeidslivet skal bli langt bedre med de nye standardene som nå er utarbeidet.

Originalartikkel

Innlegget Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom dukket først opp på STAMI.