Kategorier

Arbeid og arbeidsforhold er viktige faktorer som har betydning for helse gjennom store deler av livsløpet, også i alderdommen. Det har imidlertid vært begrenset med koordinering av europeisk forskning på dette feltet, og de mange forskningskohortene som finnes, har derfor ikke blitt optimalt utnyttet.

Nye muligheter for koordinering på europeisk nivå

OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) er et europeisk forskningsnettverk som nylig ble etablert med finansiering fra EU. Det er en «COST Action», dvs. et fireårig program for nettverksbygging, der 25 europeiske land er med, og flere vil sannsynligvis komme til. Også land utenfor Europa har meldt sin interesse for å delta i nettverket for egen kostnad.

Hovedmålet med nettverket er å legge til rette for økt bruk av de europeiske kohortene som finnes på arbeid og helse-området, dvs. forskningsmaterialer basert på yrkesgrupper, bransjer eller den generelle befolkningen, med data på yrke, arbeidsforhold og helse.

Stort engasjement

Arbeidet i OMEGA-NET blir ledet av Ingrid Sivesind Mehlum, avdelingsoverlege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI. Hun ble nylig valgt til «Action Chair» på oppstartsmøtet for nettverket.

I tillegg ble Merete Drevvatne Bugge, overlege ved samme avdeling på STAMI, valgt til nestleder i en av de fire arbeidsgruppene i OMEGA-NET, om harmonisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall. Også andre norske forskere kan få mulighet til å delta på aktiviteter i nettverket.

Sivesind Mehlum uttrykker at hun er glad for denne muligheten til å bidra til å styrke forskningen på arbeid og helse-området i Europa. Hun har registrert at det allerede er et stort engasjement blant mange av deltakerne i nettverket. Allerede under planleggingen av OMEGA-NET ble flere av forskerne og forskningsmiljøene på tvers av Europa knyttet sammen.

-Jeg har store forventninger til den betydning et fireårig samarbeid i OMEGA-NET vil kunne få for arbeid og helse-området og for framtidig samarbeid og forskning på dette feltet i Europa og i andre land. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og potensielle helsegevinster og kan dermed forbedre grunnlaget vi har for utvikling av forebyggende strategier og politikk nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

Formålet med  OMEGA-NET:

  • Samle informasjon om europeiske kohorter på arbeid og helse-området
  • Utarbeide et interaktivt nettbasert verktøy med detaljert informasjon om eksisterende kohorter
  • Tilrettelegge arbeidet med harmonisering og standardisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall og nye protokoller for datainnsamling
  • Knytte sammen europeiske forskningsmiljøer på arbeid og helse-området
  • Bidra til nettverksbygging og ledelsesmuligheter for unge forskere samt forskere fra «COST Inclusiveness Target Countries» (land i øst- og til dels Sør-Europa)
  • Gi opplæring i arbeidsrelatert epidemiologi og eksponeringsvurdering
  • Fremme deltakelse fra nasjonale og internasjonale interessenter og organisasjoner

 

Prosjektside

Innlegget Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk dukket først opp på STAMI.