Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

I en ny rapport har STAMI gjort en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen på dykking og helseskader, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Innlegget Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten dukket først opp på STAMI.

STAMI

Man antar at det er rundt 1000 aktive yrkesdykkere i Norge i innaskjærsvirksomheten (Arbeidstilsynet). Tall fra medlemsbedriftene til Norsk forening for undervannsentreprenører (NBU) viser at de fleste dykkene er grunne, og en norsk studie finner at 60 prosent av dykkene er til 20 meter eller grunnere.

Pr. 2017 regner man med at det grovt estimert er 20-40 årsverk på norsk sokkel. Man anslår at det kun finnes 5-10 norske metningsdykkere som dykker på norsk/britisk sokkel i Nordsjøen.

Ved dykking inntil 50 meter brukes som regel luft som pustegass, men ved dykk dypere enn dette er luft lite egnet som pustegass, og erstattes da av andre gassblandinger.

Det er kjent at yrkesdykking kan innebære risiko for arbeidsrelatert død og skader som kan gi varige mén. De siste tiårene har det ikke vært registrert dødsfall relatert til offshorevirksomheten, mens flere dødsfall har blitt registret i innaskjærs dykking.

Kunnkapsgjennomgangen er basert på søk etter engelskspråklige fagfellebedømte artikler i vitenskapelige databaser.  I tillegg har forfatterne konsultert fagmiljøer i Norge for å få informasjon av mer orienterende og utfyllende karakter.

STAMI utarbeidet en rapport i 2010 som omhandlet effekter av dykking på lunge, hørsel, skjelett og sentralnervesystem. Denne kunnskapsgjennomgangen bygger videre på dette arbeidet, med et spesielt fokus på studier av nyere dato. I tillegg er det hentet inn en del informasjon knyttet til yrkesdykkerrelaterte forhold, for å sette kunnskapen i en norsk kontekst.

Last ned rapporten (pdf):

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

STAMI-rapport nr 4, årgang 18 (2017)

Innlegget Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten dukket først opp på STAMI.