Kategorier

Én av tre av alle som omkom i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomheter hadde utenlandsk statsborgerskap i perioden 2012-2016. Analysene som Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt har gjort tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske.

Risikofylte arbeidsoppgaver

Rapporten viser at mange av de utenlandske som skader seg har risikofylte arbeidsoppgaver som riving og renovering. Arbeidstilsynet vet ikke hvor mange som jobber innenfor slike prosjekt, men ut fra tallene på skadde, kan man anta at utenlandske arbeidstakere oftere har slike jobber. De utenlandske arbeidstakerne jobber i større grad ute på byggeplassen, mens flere norske er ledere eller jobber på kontor.

Et særtrekk i tillegg til farlige jobber, er at de utenlandske som skades eller mister livet i arbeidsulykker har vært kort tid hos arbeidsgiver. Flere internasjonale studier peker på at det å være ny i jobben er en faktor som gir høyere risiko for skader.

Tilknytningsform, språkproblemer og alder

Det er forholdsvis store forskjeller på tilknytningsformen norske og utenlandske skadde har til bygge- og anleggsprosjektet de jobber på.
De utenlandske arbeidstakerne som skades på jobb er i langt større grad innleid. De er også i større grad arbeidstaker hos underentreprenør eller under underentreprenør, altså lenger nede i hierarkiet av aktører på byggeplassen.

Rapporten viser at mange av de utenlandske som skades eller omkommer ikke behersker språket på arbeidsplassen.
Av de utenlandske som omkom i arbeidsulykker, behersket halvparten av dem språket på arbeidsplassen. Minst 21 prosent behersket ikke språket. For 29 prosent av de omkomne med utenlandsk statsborgerskap har vi ikke opplysninger om de behersker språket eller ikke.

Mange av de utenlandske som mister livet på jobb i Norge er unge. 57 prosent av de omkomne med utenlandsk statsborgerskap er under 30 år. Tilsvarende tall for de norske er 29 prosent. Hovedårsaken er trolig forskjeller i aldersfordeling mellom sysselsatte arbeidstakere som er født og oppvokst i Norge og utenlandske arbeidstakere.

Målrettede tiltak viktig

– Denne rapporten styrker vår antakelse om noe som så langt ikke har vært godt nok dokumentert, nemlig at utenlandske arbeidstakere har en økt risiko for å omkomme i arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen. Selv om tallmaterialet er begrenset, viser anslaget på 50 prosent økt risiko for utenlandske arbeidstakere at bransjen har en viktig jobb å gjøre med ytterligere målrettede tiltak mot denne gruppen. Det vil spare liv, sier direktør Pål Molander i STAMI.

Datagrunnlaget for rapporten er alle ulykker med skader innen bygge- og anleggsvirksomheter som er meldt til Arbeidstilsynet i perioden 2012 -2016, samt en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet fulgte opp med tilsyn i 2015 og tall på sysselsetting fra Statistisk sentralbyrå.

Rapporten er skrevet som en del av charter-samarbeidet for en skadefri bygge- og anleggsnæring. I tillegg til å sammenlikne utenlandske og norske arbeidstakere, beskriver rapporten helseproblemer og arbeidsmiljøeksponering for bygge- og anleggsvirksomheter og sammenlikner med andre næringer. Den presenterer utviklingen i dødsulykker og skader i bygg- og anlegg. Den gir en analyse av hyppige ulykkestyper, hva som svikter, og mulige tiltak for å forebygge ulykkestypene.

Les rapporten: Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg (pdf)

 

Innlegget Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker dukket først opp på STAMI.