Kategorier

Nå setter Arbeidstilsynet i gang en kampanje for å sette temaet på agendaen til arbeidsgivere i hele landet.

Se kampanjefilmene her og husk lyd:

Vold og trusler på jobb skal og kan forebygges. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Tydeligere regelverk om arbeidsgivers ansvar

1. januar i år trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller nå tydeligere krav til hvordan arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik at de ansatte får en tryggere arbeidshverdag.

– Arbeidsgivere har ansvaret for å sørge for at deres ansatte, så langt som mulig, er beskyttet mot vold og trusler i sin jobb. Det krever blant annet at ansatte får nødvendig opplæring og får øve jevnlig på situasjoner som kan oppstå, sier Vollheim.

Flere må forebygge bedre

Arbeidstilsynet har hittil i år gjennomført 263 tilsyn i helse- og sosialsektoren med tema vold og trusler.

– Vi erfarer så langt at 6 av 10 virksomheter har for dårlige kartlegginger og risikovurderinger av når arbeidstaker kan oppleve vold og trusler, og de har heller ikke på bakgrunn av dette iverksatt nødvendige tiltak for å beskytte arbeidstakerne. En konkret risikofaktor er alenearbeid, og 6 av 10 mangler også risikovurderinger knyttet til arbeidstakere som jobber alene. I tillegg finner vi brudd på lovens krav om nødvendig opplæring i nær 40 prosent av tilsynene, sier Vollheim.

– Selv om det er arbeidsgivers ansvar å forebygge vold og trusler er det viktig at ansatte medvirker. Det er de som kjenner arbeidssituasjonen best og vet hva som skal til for å være trygg på jobb, sier Vollheim.

Ansatte i helse- og sosialsektoren mest utsatt

I helse- og sosialsektoren oppgir 1 av 5 ansatte at de har opplevd vold og trusler på jobb. Det er flere enn dobbelt så mange sammenliknet med alle yrkesaktive.  Derfor er helse- og sosialsektoren hovedmålgruppen for Arbeidstilsynets nye kampanje om vold og trusler.

– Altfor mange i helse- og sosialsektoren har kjent frykt på jobb fordi de har opplevd en vold- eller trusselsituasjon. Vi håper kampanjen bidrar til å bevisstgjøre arbeidsgivere om ansvaret for å forebygge, og at flere arbeidstakere melder fra om situasjoner de opplever. Dette er viktig for at arbeidsgiver skal kunne forebygge og følge opp best mulig. sier Vollheim.

– Vi ser for eksempel at ansatte som har mangelfull opplæring, jobber alene, jobber på natt eller kveldstid, eller jobber med lav bemanning, er mer utsatt for å oppleve vold og trusler. Det krever ekstra tiltak, sier Vollheim.

Krav til arbeidsgiver

  • Forebygg at vold- og trusselsituasjoner oppstår. Gjennomfør risikovurderinger jevnlig og iverksett nødvendige tiltak.
  • Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet. 
  • Gi de ansatte nødvendig opplæring og sørg for at de får øve jevnlig. Både for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det likevel skjer.
  • Ivareta og følg opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner. Involver bedriftshelsetjenesten ved behov.

Råd til arbeidstaker

  • Spør etter informasjon om mulige farer på din arbeidsplass.
  • Still krav om opplæring i hvordan du skal håndtere truende situasjoner.
  • Opptre rolig dersom du opplever at noen er truende.
  • Trekk deg unna hvis det er mulig.
  • Si alltid ifra til din leder hvis du blir utsatt for vold eller trusler.
  • Du bør alltid snakke med noen etter å ha opplevd vold eller trusler.

Les mer om temaet vold og trusler

Om kampanjen

Kampanjen er rettet særlig mot arbeidsgivere og arbeidstakere i helse- og sosialsektoren, men budskapene også relevante for andre bransjer hvor vold og trusler er en utfordring.

Kampanjen består av en kort film som viser ulike vold- og trusselhendelser som er typiske i helse- og sosialsektoren, og videointervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere som forteller om sine opplevelser og hvordan man kan og bør jobbe for å forebygge slike hendelser.

Filmene vil bli spredt på Facebook, og ligge tilgjengelig på YouTube. Det er også laget informasjonsmateriell på nett og papir.