Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Psykososiale forhold

Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en ny studie ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk.

Innlegget Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere dukket først opp på STAMI.

STAMI

Studien er utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og forskere har kartlagt forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt undersøkt hvilke jobbrelaterte eksponeringer som er forbundet mer risikofylt alkoholbruk.

Resultatene fra undersøkelsen viste at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker 4,28 enheter mer alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke. Menn rapporterte høyere forbruk enn kvinner.

Risikofylt alkoholforbruk

Med utgangspunkt i Verdens Helseorganisasjons kriterier for risikofylt alkoholbruk (forbruk på mer enn 14 enheter for kvinner og mer enn 21 enheter for menn i uken) rapporterte 2,6 prosent av mannlige arbeidstakere og 2 prosent av kvinnelige arbeidstakere et risikofylt alkoholbruk.

Kun 0,1 prosent av deltakerne i studien rapporterte episoder hvor de hadde drukket alkohol før arbeidsdagen startet og 0,4 prosent rapporterte episoder hvor de hadde drukket alkohol i løpet av arbeidsdagen. Alkoholforbruk økte med alder, men var ikke forbundet med sivil status, utdanningsnivå, arbeidstidsordning eller lederansvar.

Økt risiko ved eksponering for mobbing og høye jobbkrav

Personer som opplevde høye jobbkrav og eksponering for mobbing hadde høyere sannsynlighet for et risikofylt drikkemønster.

Utover at jobbkrav og mobbing er forbundet med risikofylt alkoholbruk, synes det ikke som om det er særlige sammenhenger mellom eksponeringer i jobben og alkoholinntak blant norske arbeidstakere.

Undersøkelsen ble gjennomført i et tilfeldig utvalg av 1608 norske arbeidstakere i 2015, og alkoholbruk ble undersøkt med en selvrapporteringsmetode hvilket innebærer at deltakerne selv oppga omtrentlig alkoholinntak i løpet av en vanlig arbeidsuke, inkludert fritid.

Lavt alkoholforbruk blant norske arbeidstakere

Forutsatt at selvrapportert alkoholforbruk gir et riktig bilde av drikkemønster viser studien at norske arbeidstakere har et lavt alkoholforbruk og at det relativt er få som har et problematisk drikkemønster,

Funnene er ikke overraskende, men likevel gledelige da de viser liten sammenheng mellom arbeid og alkoholforbruk. Samtidig skal vi ta signalet om økt risiko knyttet til jobbkrav, og spesielt mobbing på alvor, sier Morten Birkeland Nielsen, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, som har vært med på å utarbeide studien.

Les originalartikkelen her (abstract)

Alcohol Use and Psychosocial Stressors in the Norwegian Workforce

 

Innlegget Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere dukket først opp på STAMI.