Kategorier
Fysisk arbeidsmiljø Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rundt fem prosent av norske mannlige arbeidstakere arbeider med vibrerende verktøy. Slikt arbeid kan øke risikoen for å utvikle hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), et syndrom som kan omfatte både nevrologiske plager, skader på blodårer og muskel-/skjelettplager.

Innlegget Arbeid med vibrerende verktøy kan påvirke hendene dukket først opp på STAMI.

Syndromet kan omfatte både nevrologiske plager slik som nedsatt følsomhet i fingertuppene, skader på blodårer, som gjerne omtales som hvite fingre og muskel/skjelett plager i form av både smerter og nedsatt kraft.

Ny studie

I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har veiarbeidere som arbeider med håndholdte vibrerende verktøy blitt undersøkt med en test som måler om de også kan ha blitt skjelvne på hendene. Man fant at de som arbeidet med vibrerende verktøy var litt mer skjelvne på hendene, men det gjaldt bare dersom de også var røykere eller brukte snus. Det finnes få studier på om slikt arbeid også kan føre til at man blir mer skjelven på hendene.

Man har sett at dette er et felt hvor det er behov for mer forskning, og i denne studien ønsket man å teste skjelving (tremor), i form av posisjonstremor og hviletremor hos arbeidstakere som brukte håndholdte vibrerende verktøy. Man ville også undersøke om livsstilsvaner som bruk av tobakk og alkohol også kunne påvirke tremor. Dessuten ville man undersøke om arbeidstakere som hadde utviklet HAVS var mer skjelvne på hendene enn de uten en slik tilstand.

Økt skjelving ved bruk av tobakk eller snus

Man fant en tendens til økt tremor hos de som arbeidet med vibrerende verktøy, men ved nærmere analyse, fant man at denne effekten bare var til stede hos de arbeidstakerne som også brukte røyk eller snus. De eksponerte arbeidstakerne som brukte tobakk hadde en økt posisjonstremor med en høyere frekvens.

Ni arbeidstakere ble diagnostisert med HAVS. De hadde vært høyere eksponert for vibrerende verktøy, men de hadde også høyere verdier av nikotin og kotinin i blodet.
Alt i alt indikerer resultatene at man må arbeide med å redusere eksponeringen. Samtidig bør man være oppmerksom på at røyking eller bruk av snus kan forsterke symptomene, noe som er viktig kunnskap for arbeidstakerne å ta med seg.

Man fant også at håndens stilling når man måler tremor er viktig, fordi hviletremor hadde en høyere frekvens enn posisjonstremor. Denne forskjellen i frekvens mellom hviletremor og posisjonstremor er, etter det man er kjent med, ikke vist tidligere.

Om studien

Dette var en tverrsnittstudie hvor 103 mannlige veiarbeidere ble testet med en test som målte tremor (skjelving). Arbeidstakerne ble spurt om de røyket eller brukte snus, og konsentrasjonen av nikotin og kotinin i blodet ble målt. Gruppen besto av 55 menn som arbeidet enten med fjellsikring eller med montering av rekkverk langs veiene. De ble sammenlignet med 48 arbeidstakere som arbeidet med annet vedlikehold uten slik eksponering. Alderen varierte fra 19 til 64 år, slik at man også kunne studere effekten av alder.

Innlegget Arbeid med vibrerende verktøy kan påvirke hendene dukket først opp på STAMI.