Kategorier

Arbeidsforholdene i Norge er generelt gode sammenliknet med arbeidsforholdene i de fleste EU-land. Samtidig vet vi at det er utfordringer i noen yrkes- og næringsgrupper. Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) er den eneste undersøkelsen som sammenlikner arbeidsmiljøtilstanden i Norge med enkeltland i EU og EU-gjennomsnittet. I 2015 deltok mer enn 43 000 sysselsatte fra 35 land i undersøkelsen.

Sysselsetting

Norge er et av de landene med høyest sysselsetting både blant kvinner og menn, lav arbeidsledighet og en høy andel eldre i arbeid. Et særtrekk for Norge er at forskjellen i yrkesdeltakelse mellom menn og kvinner er mindre enn i resten av Europa, og den har blitt atskillig mindre over tid.

Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at kvinner og menn både i Norge og EU rapporterer ulike risikofaktorer knyttet til det arbeidet de utfører og det yrket de innehar. Problemstillinger knyttet til kvinnedominerte yrkesgrupper som emosjonelle krav og vold og trusler i arbeidet var i 2010-undersøkelsen mer fremtredende i Norge sammenliknet med EU, men hvordan ser dette bildet ut i dag?

Organisatoriske endringer

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Organisatoriske endringer med stor betydning for arbeidet er mer utbredt blant norske yrkesaktive (31%), sammenliknet med EU-landene (23%). Resultatene fra den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen  i 2010 viste at Norge kommer godt ut når det gjelder medvirkning i endringsprosesser.

Hvordan Norge plasserer seg i forhold til EU, og enkeltland i EU når det gjelder medvirkning – og en rekke andre faktorer i arbeidsmiljøet med betydning for helse og trivsel – vil presenteres på frokostseminaret 12. oktober.

Ulike arbeidssituasjoner medfører forskjeller i jobbkvalitet. Det å identifisere hvilken arbeidssituasjon som på et overordnet nivå kjennetegner arbeidsmiljøet til både norske og europeiske yrkesaktive, og hvordan grupper av yrkesaktive plasserer seg i de ulike arbeidssituasjonene, kan bidra til å identifisere risikoutsatte grupper i både norsk og europeisk arbeidsliv.

 

Meld deg på frokostseminar 12. oktober

  • STAMI ønsker velkommen til frokostseminar med lansering av rapporten «Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning». Det er 5 år siden forrige rapport. Hvordan ser arbeidsmiljøet i Norge og EU ut i dag i forhold til den gang? Hvordan ligger Norge an i 2017?

Innlegget Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU dukket først opp på STAMI.