Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Smerter, muskel- og skjelettplager

Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å være en viktig faktor i utvikling av slike plager. Lars-Kristian Lunde og medarbeidere har studert arbeidere innenfor bygg og anlegg- og helse og omsorgssektorene på bakgrunn av at de har høy forekomst av muskelskjelettplager og selv rapporterer høye fysiske arbeidskrav.

Innlegget Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager dukket først opp på STAMI.

STAMI

Sammenliknet med objektive mål viser undersøkelsene at bruk av spørreskjemadata for å måle fysisk eksponering er upresist og kan være utilfredsstillende når man undersøker sammenheng mellom slike eksponeringer og helseutfall. I yrker med stor dag-til-dag variasjon anbefales det også at objektive målinger bør gå over flere dager.

Undersøkelser blant bygg- og anleggsarbeidere viste at den relative belastningen på hjertet under arbeid hovedsakelig befant seg på lave eller moderate nivåer og at det var få sammenhengende perioder over anbefalt nivå for en arbeidsdag. Denne belastningen varierte mellom yrker, og viste seg lavere med økende alder og økt kondisjon. Den relative hjertebelastningen på jobb hadde ingen sammenheng med rapporterte muskelskjelettplager.

Videre ble det i helse- og omsorgssektoren funnet at arbeidere med lengre perioder med sittende arbeid hadde lavere nivå av korsryggsmerter. Denne sammenhengen så man imidlertid ikke for bygg- og anleggsarbeidere. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom stående arbeid og korsryggsmerter i noen av sektorene.

Doktorgradsarbeidet bidrar med verdifull vitenskapelig kunnskap ved å frembringe objektive mål på fysisk eksponering der mye av tidligere forskning har basert seg på spørreskjema, som man vet har en rekke begrensninger.


 

Prøveforelesning:

Tid: Torsdag 28. september 2017 kl. 10:15
Sted: Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Oppgitt emne: «Physical workload as a predictor for adverse musculoskeletal conditions: What is the evidence?»

Disputas:

M.Sc.Lars-Kristian Lunde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Physical demands at work: objectively measured exposure and musculoskeletal pain in construction- and healthcare workers»

Tid: Torsdag 28. september 2017 kl. 13:15
Sted: Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Omtale Universitetet i Oslo

  • M.Sc.Lars-Kristian Lunde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Physical demands at work: objectively measured exposure and musculoskeletal pain in construction- and healthcare workers

Innlegget Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager dukket først opp på STAMI.