Kategorier

I en ny multinasjonal studie har forskere fra Universitetet i Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Nasjonalt Folkehelseinstitutt sett på årsakene til sykefravær blant gravide i flere europeiske land, og blant annet sett at kvinnenes generelle helsetilstand og legemiddelbruk har stor innvirkning på grad av sykemelding.

Bakgrunnen for sykmeldingene er ulike, men det er kjent at både den gravide og det kommende barnet kan være ekstra følsomme for faktorer som stress, dårlig arbeidsmiljø og tidspress. Mye tungt arbeid og ulike arbeidstidsordninger kan også oppleves som belastende og kan således være en risiko for gravide. I tillegg er det viktig at den gravide ikke utsettes for visse kjemiske og biologiske eksponeringer.

Det har vært utført få studier som har undersøkt forekomsten av sykefravær blant gravide utenfor Skandinavia. Denne nylig publiserte multinasjonale studien inkluderte kvinner fra 12 europeiske land i én studie med formål å undersøke forekomsten av, og årsaker til sykefravær, på tvers av landene i Europa.

Studien viste at:
• Det er store forskjeller i sykefravær blant gravide i Europa (32% – 71%)
• Norge ligger nær toppen (62%).
• De hyppigste årsakene til sykefravær er svangerskapskomplikasjoner (27%), smerter i nakken, ryggen eller bekkenet (16%) og kvalme og oppkast (16%).
• Kvinnenes helsetilstand og legemiddelbruk har stor innvirkning på grad av sykmelding.
• Kvinner fra land med en dårlig sykefraværsordning er mindre sykmeldt sammenliknet med kvinner fra land med en middels god sykefraværsordning.

Hvorfor er denne kunnskapen viktig?

– Vi ønsker primært å bruke resultatene til å undersøke om riktigere legemiddelbruk ved svangerskapskvalme vil kunne redusere det høye nivået av sykmeldinger i Norge. Studien bidrar også til å kaste lys over betydningen av arbeidsforhold og regelverk i ulike land for omfanget av sykefravær i svangerskapet, sier stipendiat Bich Thuy Truong.

Resultatene fra denne studien bidrar med ny kunnskap omkring sykefravær blant gravide og kan brukes til å sette i gang forebyggende tiltak. Slik kunnskap vil være av stor økonomisk interesse for samfunnet, men vil også være fordelaktig for helsepersonell som behandler gravide kvinner i svangerskapsomsorgen.

– Dette er en viktig studie som øker kunnskapen om gravides deltakelse på jobb. Studien bidrar med ny kunnskap som er viktig for STAMIs rådgivningstjeneste for gravide i arbeid. Et trygt arbeidsmiljø kan ofte oppnås med tilrettelegging av arbeidet, ikke bare for den gravide men også for det ufødte barnet, og ny forskningsbasert kunnskap på området er positivt, sier Forskningssjef og arbeidsmedisiner Petter Kristensen ved STAMI.

Hvordan ble studien utført?

Totalt ble det inkludert 6686 kvinner fra England, Finland, Frankrike, Italia, Kroatia, Norge, Polen, Russland, Serbia, Slovenia, Sveits og Sverige i studien. Opplysninger om kvinnenes legemiddelbruk og sykefravær i svangerskapet ble innhentet ved hjelp av et anonymt nettbasert spørreskjema.

Hvem utførte studien?

Studien er initiert av Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) i samarbeid med Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Institutt for helse og samfunn ved UiO og Avdeling for barns helse ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Originalartikkel (abstract)

Sick leave and medication use in pregnancy: a European web-based study.

Kontaktpersoner:

Stipendiat Bich Thuy Truong: b.t.h.truong@farmasi.uio.no
Professor Hedvig Nordeng: h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no
Professor em. Petter Kristensen: pkr@stami.no

Innlegget Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa dukket først opp på STAMI.