Kategorier

Konflikter generelt ser ut til å være noe mer utbredt blant kvinner enn menn, og med unntak av konflikter med kunder, klienter ol så er konflikter mindre utbredt i den yngste aldersgruppen (17-24 år), sammenliknet med øvrige aldersgrupper.

Spørsmålene som ligger bak tallene berører hvorvidt en ofte, av og til, sjelden eller aldri opplever å være involvert i ubehagelige konflikter med overordnede eller arbeidskolleger på arbeidsplassen, eller med klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen.

Konflikt med overordnede

Om lag ni prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 223 000 yrkesaktive, opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede. Det er ikke noe entydig mønster i hvilke yrkesgrupper som i størst grad rapporterer konflikter med overordnede og slike konflikter ser ut til å forekomme i flere ulike yrkesgrupper, men er mest utbredt blant fysioterapeuter, elektrikere, vernepleiere/sosialarbeidere, metallarbeidere, i kommunikasjonsyrker, i sjåføryrker og blant leger.

Konflikt med kolleger

Om lag 7 prosent, tilsvarende 177 500 yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med arbeidskollegaer på arbeidsplassen. Yrkesgruppene som i størst grad rapporterer slike konflikter er leder innenfor utdanning og helse, førskolelærere, vernepleier/sosialarbeider, leder, tjenesteyting, kokk, kjøkkenassistent og leder, andre sektorer.

Flere av yrkesgruppene der rundt en av ti opplever slike konflikter er yrker med lederansvar på mellomledernivå. En mellomleder har krav til arbeidsutførelsen fra sin overordnede, og må videreformidle krav og beslutninger til kollegaer. Dette kan gi grobunn for konflikter, men også rollekonflikter.

Rollekonflikt

Flere av yrkesgruppene som opplever konflikter mellom kollegaer er og blant de yrkesgruppene som rapporterer høyere enn gjennomsnittet på rollekonflikter i arbeidet. En rollekonflikt kjennetegnes av motstridende krav eller forespørsler i jobben, og det å måtte prioritere mellom ulike krav i arbeidet, samt manglende ressurser til å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Flere vitenskapelige studier har identifisert rollekonflikt som en risikofaktor for muskel- og skjelettplager i nakke og rygg, hodepine og mentale helseplager. Fysiske og mentale helseplager kan igjen føre til sykefravær, og rollekonflikt har blitt identifisert som en risikofaktor for sykefravær (40 dager +) i den norske yrkespopulasjonen, noe som samsvarer godt med liknende studier av sykefravær i den danske yrkespopulasjonen.

Konflikt med kunder, klienter, elever eller andre

Nærmere 19 prosent, om lag 480 000 yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen. Yrkesgruppene der mer enn tre av ti rapporterer denne typen konflikter er politi/vakt, vernepleier/sosialarbeider, servitøryrker, sykepleier og pleie og omsorgsarbeider.

Ubehagelige konflikter ser ut til å være nært knyttet til vold og trusler om vold og med unntak av butikkmedarbeidere er de nevnte yrkesgruppene blant de mest utsatte for vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Vold eller trusler om vold kan dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske skader, eller trusler om slike.

Vitenskapelige studier har identifisert at yrkesaktive som opplever vold og trusler om vold har høyere risiko for muskel- og skjelettplager, mentale helseplager og slike plager fører ofte til langvarige sykefravær. I en studie av helse og sosialarbeidere i Norge ble det beregnet at et sykefraværsnivå på 21 dager eller mer kan reduseres med inntil 13 prosent ved å arbeide forebyggende mot vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

Dataene er hentet fra SSB, levekårsundersøkelsen 2013. Spørsmålene bak:
Opplever du ofte, av og til, sjelden eller aldri å være involvert i ubehagelige konflikter med overordnede på arbeidsplassen?
Opplever du ofte, av og til, sjelden eller aldri å være involvert i ubehagelige konflikter med arbeidskollegaer på arbeidsplassen
I forbindelse med arbeidet ditt, opplever du ofte, av og til, sjelden eller aldri å være involvert i ubehagelige konflikter med kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på din arbeidsplass?

Les mer

Innlegget Fakta fra STAMI – Konflikter på arbeidsplassen dukket først opp på STAMI.