Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Arbeidsrelatert sykdom har store konsekvenser for enkeltmenneskers helse og livskvalitet. I tillegg kommer de samfunnsmessige kostnadene. På arbeidsmedisinsk poliklinikk utredes årsakssammenhenger mellom sykdom og arbeid, og de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene har sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablert et felles, anonymt utredningsregister.

Innlegget Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge dukket først opp på STAMI.

STAMI

Utredningsregisteret ble etablert i 2009, og formålet var å få bedre oversikt over arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge, inkludert endring i arbeidsrelatert eksponering og sykdom over tid.

Utredningsregisteret gir en god oversikt over pasientutredninger ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge og kan avdekke endringer i arbeidsrelatert eksponering og sykdom over tid. Slik kan registeret bidra til målrettet forebyggende innsats.

Ved de arbeidsmedisinske avdelingene utredes sammenhenger mellom yrkeseksponering og sykdom, og det gis råd om tiltak på arbeidsplassen som kan forhindre sykdomsprogrediering eller nye sykdomstilfeller. I tillegg får pasienter med yrkessykdom hjelp til å få den økonomiske kompensasjonen de har krav på, fra yrkesskadetrygd (Arbeids- og velferdsforvaltningen, Nav) og yrkesskadeforsikring (arbeidsgivers forsikringsselskap).

Eksponeringer i arbeidslivet

Norske studier har vist at 60 prosent i aldersgruppen 30-45 år rapporterer arbeidsrelaterte helseproblemer, at omtrent halvparten av konsultasjonene i allmennpraksis med yrkesaktive angis å ha sammenheng med arbeidet, at så mye som 30-40 prosent av sykefraværet kan ha sine årsaker i folks arbeid og at 16 prosent av lungekrefttilfellene hos menn er arbeidsbetinget og 22 prosent mulig arbeidsbetinget.

Den vanligste eksponeringen ved arbeidsmedisinsk annenlinjeutredning i Norge er irritanter/allergener. Tidligere var løsemiddeleksponering vanligst, men dette registreres i minkende grad. Industri og bergverksdrift topper bransjestatistikken, fulgt av bygge- og anleggsvirksomhet. Flest pasienter har symptomer fra lungene/luftveiene eller i nervesystemet.

Andelen saker som vurderes å ha sannsynlig arbeidsrelasjon er stabil og ligger på rundt 40 prosent. Registeret gir god oversikt over pasientutredninger ved sykehusavdelingene og STAMI, blant annet om arbeidsrelaterte eksponeringer og sykdommer og endringer over tid, og kan med det bidra til målrettet forebyggende innsats.

Henvisning viktig

Kun et fåtall av dem med mistenkt arbeidsrelatert sykdom har behov for en omfattende utredning. Derimot har alle leger en lovpålagt plikt til å melde mistenkt arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet mottar i underkant av 3 000 slike meldinger hvert år, men underrapporteringen antas å være omfattende.

Norske leger bør sørge for at de som har behov for slik utredning, blir henvist til avdelingene, både for å forhindre videre progrediering av arbeidsrelatert sykdom og for å sikre at pasienter med yrkessykdom får den kompensasjonen de har krav på.

Dette er en forkortet versjon av en artikkel opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les originalartikkel:

Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge

 

Innlegget Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge dukket først opp på STAMI.