Kategorier

Kronikk skrevet av direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet

Vold og trusler er et økende problem i arbeidslivet, og dette er en utvikling Arbeidstilsynet vil bidra til å motvirke. Derfor har forebygging av vold og trusler vært en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer de siste par årene.

Noen yrker er mer risikoutsatt. Risikoen for vold og trusler er størst i yrker hvor arbeidstaker samhandler mye med andre mennesker. Undervisningssektoren er et eksempel på dette. Lærere er på topp tre over de mest utsatte yrkene. Politiet registrerer en økning i vold mot lærere, og søknader om skadeerstatning øker. Alle arbeidstakere må beskyttes så langt som overhodet mulig. Og det er ekstra viktig at skolen har fokus på tematikken, ettersom ansatte her er en risikoutsatt gruppe. Det kan være vanskelig å unngå problemet helt, men mye kan likevel gjøres for å redusere risikoen.

Arbeidsgivers ansvar

Lærere har fortalt hvordan problemer dysses ned, mens skoleledelsen skyver ansvaret for å løse alvorlige utfordringer ned på dem, ifølge Dagsavisen. Her har skoleledelsen en jobb å gjøre.

Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge at lærere utsettes for vold og trusler i jobben sin. I dette tilfellet er det rektorene på den enkelte skole og den øverste skoleansvarlige i kommunen.

1. januar i 2017 kom det nye forskriftsbestemmelser knyttet til arbeid som kan medføre fare for vold og trussel om vold. I disse bestemmelsene spesifiseres og konkretiseres arbeidsgivers ansvar for å forebygge og håndtere vold og trusler.

Arbeidsgiver må skaffe oversikt over hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, og gjøre nødvendige tiltak for å unngå slike situasjoner. Poenget er å være i forkant og forebygge før noe skjer, ikke vente med å gjøre noe til etter at det har skjedd en farlig situasjon. Informasjon, opplæring, øvelse, og oppfølging er andre viktige punkter som ligger til arbeidsgivers ansvar.

Medvirkning fra ansatte er helt sentralt. Det er lærerne som vet hvor skoen trykker i møte med elevene. Manglende medvirkning fra arbeidstakerne kan medføre at aktuelle risikoforhold ikke blir kjent for arbeidsgiver. Det kan igjen føre til at ledelsen ikke iverksetter nødvendige og riktige tiltak for å forebygge vold og trusler.

Arbeidsgivere har ansvar for å sette temaet på dagsorden, slik at håndtering av vold og trusler blir et felles ansvar og ikke et individuelt ansvar der arbeidstakeren tenker at «dette må jeg tåle i denne jobben».

Skal rapporteres og registreres

Arbeidsgiver må sørge for en kultur på arbeidsplassen der vold og trusler ikke aksepteres, og skal også sørge for rutiner som sikrer at slike hendelser rapporteres og registreres i skolens interne avvikssystem. Satt på spissen kan vi si at «det som ikke meldes har ikke skjedd.» Uformell dialog er ikke nok. Skolene må jobbe systematisk med dette.

Vold og trussel-episoder som lærere opplever i forbindelse med arbeidet sitt skal registreres i avvikssystemet på skolen. Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som skjer på jobb blir registrert. Dette registeret skal være tilgjengelig for verneombudet, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet.

Lærerne på sin side må rapportere hendelser inn i avvikssystemet, slik at arbeidsgiver får oversikt over omfang, alvorlighetsgrad og hvilke typer hendelser lærerne utsettes for i forbindelse med arbeidet sitt.

Dette er svært viktig informasjon å ha når skolen skal jobbe forebyggende med vold og trusler overfor lærere. «Hvor stort er problemet på skolen, hva var det som skjedde i de konkrete hendelsene og hvordan kunne dette skje?». Slike spørsmål vil sette vold og trusler på arbeidsmiljøagendaen, og svarene vil gi en viktig pekepinn om hvor utfordringene ligger, og hva som kan være gode forebyggende tiltak.

Underrapportering

Vold- og trusselhendelser der arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør skal meldes til Arbeidstilsynet. Nærmeste politimyndighet skal også varsles i slike tilfeller.

Med «alvorlig skade» menes alle typer skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. Skaden kan på et senere tidspunkt vise seg å være mer alvorlig enn først antatt, som for eksempel at skaden har gitt psykiske ettervirkninger.

Fra 2011-2014 har Arbeidstilsynet mottatt 133 meldinger om hendelser med 143 tilfeller av personskader som følge av vold. Kun tre prosent av de meldte hendelsene er fra undervisningssektoren. Dette støtter opp om inntrykket av at det er en underrapportering av vold- og trusselhendelser i skolen, og derfor store mørketall når det gjelder skader etter vold og trusler på jobb. At det er så store mørketall kan blant annet skyldes at arbeidsgivere ikke er kjent med plikten eller er usikre på hva som skal meldes.

Registrering internt i virksomheten og rapportering av alvorlige hendelser til Arbeidstilsynet og andre relevante myndigheter, er viktig for å synliggjøre problemet, alvorlighetsgrad og omfanget av tilfellene, slik at det kan settes i verk forebyggende tiltak.

Vi vil alle ha en skole som er trygg for både elever og lærere.

Slik kan vold og trusler forebygges

  • Kartlegg potensielle farer i arbeidet og vurder risikoen knyttet til disse. Dette innebærer også å vurdere sannsynligheten for at de oppstår og konsekvensene som følger
  • Iverksett tiltak for å forebygge farlige situasjoner og for å begrense skadeomfanget dersom farlige situasjoner likevel skjer. Disse tiltakene må baseres på kartleggingen og risikovurderingene som er gjort.
  • Gi ansatte opplæring og øvelse i hvordan de skal håndtere vold og trusselsituasjoner og repeter jevnlig. Sørg for en kultur der vold og trusselhendelser rapporteres og håndteres.

Alle arbeidstakere som kan bli utsatt for vold og trusler skal ha opplæring og øve på hvordan de kan dempe og håndtere episoder. For å forebygge psykiske helseskader er det helt nødvendig å følge opp alle som har vært utsatt for vold og trusler.

Les mer om hvordan forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler.