Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Organisatoriske forhold

Ledelse har fått en sentral plass i diskusjoner om arbeid, helse, fravær og frafall. Statens arbeidsmiljøinsituttt har i flere studier sett på ulike sider av ledelse, og ansattes oppfattelse av lederes atferd.

Innlegget Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet dukket først opp på STAMI.

STAMI

Ordet ledelse har to betydninger som beskriver helt forskjellige begreper.

Ledelse i betydningen styring og administrasjon (engelsk ‘management’) dreier seg om organisering, planlegging, koordinering, og oppfølging. Ordet kommer fra latin og det å håndtere noe (manus =hånd). Denne betydningen av ledelse beskriver det organisasjonen iverksetter for å nå sine mål. Prinsipper om målstyring er rendyrking av dette aspektet av ledelse. Systemer for styring setter rammer som den enkelte leder må forholde seg til.

STAMI har vist at virksomhetenes prioritering av sine menneskelige ressurser, dvs. om ansatte synes at de får belønning for velgjort arbeid, blir tatt godt vare på og i hvilken grad ledelsen er opptatt av sine ansattes helse og velvære, har gunstig virkning på risiko for å bli uførepensjonert.

Forskningen om aspekter av rettferdighet som har betydning for helse, har særlig dreid seg om (i) bedriftens prosedyrer for likebehandling og etisk korrekt behandling av ansatte som er aspekter av management og (ii) lederes redelighet. Begge disse faktorer har betydning for ansattes helse.

STAMI har i flere studier undersøkt ansattes oppfattelse av sine lederes atferd. Vi har funnet at ansattes oppfattelse av rettferdig ledelse, dvs. at nærmeste leder fordeler arbeidsoppgaver rettferdig og upartisk, behandler ansatte rettferdig og upartisk, og at forholdet til leder ikke er kilde til «stress», har gunstig betydning for muskelskjelettlidelser, mental helse og uførepensjonering.

Støtte fra nærmeste leder, dvs. at han/hun gir støtte og hjelp i arbeidet, er villig til å lytte når man har problemer i arbeidet, og verdsetter arbeidsresultater, har gunstig virkning på mental helse og på ryggsmerter hos hjelpepleiere.

Den andre betydningen av ledelse er prosessen å ta ledelsen, å lede an (engelsk ‘leadership’). Dette er sosial innflytelse hvor en person engasjerer andre i noe, og for eksempel tar initiativ til endringer, setter nye mål, skaper motivasjon og engasjement, eller endrer holdninger. Selv om det nokså stor enighet om at karismatisk ledelse har liten effekt på motivasjon og produktivitet, er det mange som fremhever positive virkninger av transformasjonsledelse; lederatferd som skal inspirere og styrke ansattes interne motivasjon og engasjement for jobben.

Studier fra STAMI har vist at bemyndigende ledelse, dvs. at nærmeste leder oppmuntrer til å delta i viktige avgjørelser, til å si fra når du har en annen mening, og hjelper med å utvikle ferdigheter, bidrar til å redusere risiko for muskelskjelettlidelser.

Forskning fra STAMI og en rekke andre forskningsinstitusjoner har vist at kontroll over arbeidstid og over arbeidssituasjonen er meget viktig for motivasjon, helse, fravær, og frafall fra arbeidslivet. Dette understreker at prinsipper og prosesser som innføres som ledd i styring og administrasjon, kan ha stor betydning for motivasjon, produktivitet, helse og fravær.

Innlegget Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet dukket først opp på STAMI.