Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Organisatoriske forhold

I en ny studie av sykepleiere i Palestina studerte forskere effekten av skiftarbeid på psykisk helse. Studien omfattet 344 sykepleiere som besvarte ulike spørreskjemaer om arbeidstid og data om lønnsforhold, familiesituasjon og liknende. I underkant av 40 prosent av de som deltok i studien var menn.

Innlegget Skiftarbeid blant sykepleiere – psykiske symptomer og jobbtilfredshet dukket først opp på STAMI.

Psykiske plager ble kartlagt med General Health Questionnaire (GHQ 30).

Kvinnene rapporterte flere psykiske plager enn menn, uavhengig om de jobbet dagtid eller skift. Kvinnelige sykepleiere som jobbet skift rapporterte mer psykiske plager enn de som jobbet dagtid. Den samme tendensen så man hos menn, men deler av de økte plagene kunne forklares av andre forhold, som alder og posisjon i jobb-hierarkiet.

De mannlige sykepleierne som jobbet skift rapporterte at de var mindre tilfreds med jobben, også når man korrigerte for jobb posisjon. Skiftarbeid hadde mindre betydning for hvor tilfreds kvinnene var med jobben.

Skiftarbeid utbredt også blant norske arbeidstakere

Til tross for ulikheter mellom det palestinske og det norske samfunnet, gir studien nyttig informasjon som er anvendbar for norske forhold. I likhet med i Palestina, er sykepleiere en av yrkesgruppene med høyest andel skiftarbeid. 71 prosent av norske sykepleiere var registrert med skiftarbeid i 2013. I Norge er bare skipsbefal/flyger og pleie- og omsorgsarbeidere registrert med større andel arbeidstakere som jobber skift.

Se mer fakta og statistikk over skiftarbeid i Norge her

I Norge som i andre vestlige land er det vanskelig å sammenligne sykepleiere med andre skiftarbeidere, fordi de fleste andre grupper med skiftarbeid som oftest er menn. Det gjelder for eksempel operatører i industrien, hvor 44 prosent er skiftarbeidere, men hvor majoriteten av de ansatte er menn.

 Bakgrunn for studien

Denne studien er utført av forskere fra Universitet i Hebron, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). STAMI har studert ulike arbeidsmiljøforhold i Palestina i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, som en del av den opprinnelige Oslo-avtalen. Forskningen har bidratt til å bygge kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Palestina, samt også bidratt til den globale kunnskapsfronten.

Innlegget Skiftarbeid blant sykepleiere – psykiske symptomer og jobbtilfredshet dukket først opp på STAMI.