Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Psykososiale forhold

Palestinske sykepleiere har en krevende arbeidssituasjon. I sin avhandling «Workplace stress among nurses» har Yousef Mohammad Mustafa Jaradat kartlagt en rekke arbeidsrelaterte faktorer som kan påvirke sykepleiernes trivsel og derved også omsorgen for pasientene

Innlegget Doktorgrad ved STAMI dukket først opp på STAMI.

Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid og psykisk helse, og å studere hvordan vold eller annen aggressiv atferd på arbeidsplassen påvirket sykepleiernes psykiske helse og trivsel. Siden det er en større andel mannlige sykepleiere i de Palestinske områdene enn i vestlige land (40% av sykepleiere er menn) kunne man også studere kjønnsforskjeller. Informasjon ble samlet inn ved hjelp spørreskjema.

Funnene i avhandlingen viste at roterende skiftarbeid var forbundet med dårligere psykisk helse og at denne sammenhengen var sterkere blant menn. Sykepleiere som jobbet skift rapporterte også at de ikke trivdes så godt på jobben. Mens kvinner med skiftarbeid rapporterte flere psykiske plager enn kvinner som jobbet dagskift, oppga menn med skiftarbeid at de var mindre tilfredse med jobben enn menn som jobbet på dagtid.

Mer enn én av fire sykepleiere (27 prosent) svarte at de hadde vært utsatt for ulike former for aggresjon på jobben. Hver fjerde (24 prosent) svarte at de hadde vært utsatt for verbal aggresjon; mens syv prosent sa at de hadde vært utsatt for mobbing og fem prosent sa at de hadde vært utsatt for fysisk aggresjon. De fleste tilfeller av fysisk aggresjon kom fra pasienter og deres familier, mens det var kolleger som i hovedsak sto for mobbing.

Sykepleiere som ble utsatt for verbal aggresjon hadde flere psykiske problemer. Sykepleiere som ble utsatt for mobbing, som ofte er forårsaket av kolleger, hadde lavere jobbtilfredshet.

Prøveforelesning:

Tid: Torsdag 1. juni kl. 10.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

oppgitt emne: «How to measure stressful working conditions in nurses – an overview of available questionnaires, their validity and interrelations in the Palestinian»

Disputas:

M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Workplace Stress Among Nurses Stressful working conditions, shift work, and workplace aggression among Nurses in Hebron District, West Bank, Palestine».

Tid: Torsdag 1. juni kl. 13.15
Sted: Auditoriet på STAMI, Gydas vei 8, Majorstuen

Omtale hos Universitetet i Oslo

  • M.Sc. Yousef Mohammad Mustafa Jaradat ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Workplace Stress Among Nurses Stressful working conditions, shift work, and workplace aggression among Nurses in Hebron District, West Bank, Palestine».

Innlegget Doktorgrad ved STAMI dukket først opp på STAMI.