Kategorier

Omlag 27.500 arbeidstakere i Norge blir uføretrygdet hvert år, ifølge Faktabok om arbeidsmiljø og –helse.

I et nylig gjennomført nordisk prosjekt har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt i samarbeid med nordiske forskere gjennomført en systematisk, kritisk gjennomgang av all litteratur på hvilke organisatoriske og psykologiske faktorer som påvirker sykefravær og risiko for frafall fra arbeidslivet. Litteraturgjennomgangen ga sterk støtte til at arbeidsinnhold og arbeidsmiljø har betydning for risiko for uføretrygd.

– Det var en sterk sammenheng mellom liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og økt risiko for senere frafall i arbeidslivet, sier avdelingsdirektør og forsker ved STAMI, Stein Knardahl.

– Hele 18 av 24 sterke studier viste at ansatte med lite kontroll over egen arbeidssituasjon har økt risiko for å bli uførepensjonert. Vi fant også godt belegg for å kunne si at kombinasjonen av krevende arbeid og lite kontroll over arbeidssituasjonen øker risiko for uførepensjonering, sier Knardahl videre, og understreker at dette styrker oppfatningen om at kontroll over eget arbeid er en faktor som har stor betydning for arbeidsevnen.

Kontroll over egen arbeidssituasjon

I et arbeidsliv med høy endringstakt er det spesielt viktig å sørge for ansattes opplevelse av å ha kontroll, dvs mulighet for å velge og styre sin egen arbeidshverdag. Kontroll over arbeidssituasjonen har vist seg meget viktig for helse, fravær og deltakelse i arbeidslivet.

Litteraturgjennomgangen viste også at det er noe begrenset evidens for at nedbemanning, organisasjonsendringer, manglende kompetanseutvikling, ensidig repeterte arbeidsoppgaver, og manglende samsvar mellom belønning i forhold til innsatsen, øker risiko for uførepensjonering. Dette var faktorer hvor antall gode studier er få, eller hvor det foreligger enkelte unntak.

Kunnskapsgjennomgangen ble ledet og gjennomført av forskere fra STAMI sammen med nordiske søsterinstitutter: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark og Arbetshälsoinstitutet (FIOH) i Finland. Studien gjennomgikk nærmere 15.000 vitenskapelige studier hvorav 121 fylte inklusjonskriteriene i prosjektet (bl a at de var oppfølgingsstudier, intervensjonsstudier eller case-controll med oppfølging). Studien ble finansiert av Nordisk Ministerråd (NORDEN).

Originalartikkel

  • Faktaboken gir kunnskap om status og trender for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer, fordelt på yrke, næring, kjønn, alder og utdanning, med tilhørende relevante risikofaktorer med dokumentert betydning for arbeidshelse.

  • Arbeidsmiljøstatisitkk fra STAMI.

Innlegget Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid dukket først opp på STAMI.