Kategorier

I en periode hvor arbeidslivet er i hurtig utvikling ser STAMI det som viktig å være offensivefor å bidra med ny kunnskap om arbeid og helse parallelt med utviklingsløpene i arbeidslivet, for å kunne håndtere nye risiki og implementere kunnskapsbaserte forbyggende tiltak tidligst mulig.

Hva er arbeidsmiljø?

Norsk arbeidsliv bruker store ressurser på arbeidsmiljøarbeid årlig, og vi har et arbeidsliv som i internasjonal målestokk er verdensledende på arbeidsmiljøforhold. Like fullt har vi et forbedringspotensial på dette området, og det kan settes spørsmålstegn ved om vi får nok ut av ressursene vi anvender og om virkemidlene og tiltakene er treffsikre nok.

Arbeidsmiljø handler først og fremst om selve arbeidet som utføres. Det handler om hvordan arbeidet er organisert, og hvilke rammer, forutsetninger og muligheter den enkelte ansatte har til å utføre arbeidet på en best mulig måte, både enkeltvis og kollektivt. Mange synes å tro at arbeidsmiljø er noe som ikke er integrert i selve arbeidet, men snarere noe som er knyttet til velferd og kun sosiale forhold. Med en slik avgrensende definisjon er risikoen større for å ikke kunne realisere en merverdi av ressursene man legger ned i arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene.

Fremtiden i norsk arbeidsliv

Norsk arbeidsliv står generelt godt rustet til å møte fremtidige endringer, og har gode forutsetninger for å utnytte de muligheter som teknologiutviklingen gir oss. Norsk arbeidsliv er preget av høy grad av effektivitet, da vi som et høykostland over tid har vært nødt til å ha effektive arbeidsprosesser for å kunne være konkurransedyktige.

Måten vi har organisert vårt arbeidsliv på har vært viktig i denne sammenhengen, og forholdene vi arbeider under og arbeidsmiljøforhold er en svært viktig komponent i dette. Gode arbeidsmiljøforhold har lagt til rette for at vi kan stille høye krav i norsk i arbeidsliv, hvilket bidrar til effektivitet og produktivitet. I endringstider er det viktig at vi søker å opprettholde og utvikle dette konkurransefortrinnet i takt med nye rammebetingelser, hvilket vil tjene norsk økonomi og samfunnsliv.

Behov for kunnskap

STAMIs aktiviteter hviler både på kunnskap fra egen forskning og i økende grad på vurdering og tilgjengeliggjøring av den internasjonale kunnskapsfronten på området. Aldri har det vært mer kunnskap tilgjengelig, men paradoksalt har muligheten for å samtidig kunne applisere kunnskapen direkte for norsk arbeidsliv og arbeidsmiljømyndighetene neppe vært mindre.

Norsk arbeidsliv vil i tiden foran oss ha stort behov for ny og oppdatert kunnskap om sammenhengene mellom arbeid og helse, og hvordan dette spiller inn på sykefravær, frafall fra arbeidslivet, jobbengasjement og produktivitet.

Arbeidsmiljømyndighetene vil likeledes ha økende behov for kunnskap om slike forhold. Dette begrunnes ut i fra at arbeidslivet er i endring, og at endringstakten med stor sannsynlighet er økende.  Det vil derfor være behov for kunnskap om nye årsakssammenhenger fremover, med endrede og økende kunnskapsbehov fra de fleste aktører på arbeidslivsområdet.

STAMI har over tid, og i økende grad, kunne vise til at man er faglig tung aktør, med evne til fornyelse og omstilling. STAMI har således utvidet sitt faglige nedslagsfelt betydelig, og er en produsent, fortolker og formidler av kunnskap på høyt nivå.

Du kan laste ned årsrapporten her:

STAMI årsrapport 2016 (pdf)

Eller bestille gratis tilsendt trykket versjon via skjemaet under.

Bestill STAMIs årsrapport 2016


Innlegget Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne dukket først opp på STAMI.