Kategorier

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sin faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 viser at renholdere er yrkesgruppen som oppgir høyest forekomst av luftveisplager i form av tetthet og piping i brystet.

I vitenskapelig litteratur for øvrig, konkluderer to populasjonsbaserte studier og en systematisk oversiktsartikkel med at renholdere har økt risiko for utvikling av astma, både blant profesjonelle renholdere og andre yrkesgrupper som er involvert i renholdsarbeid. Bruk av rengjøringsmidler i sprayform er en eksponering som peker seg ut, men det er en mangel på studier som har karakteriserert denne eksponeringen. Ut i fra et forebyggende perspektiv er det nødvendig å studere hvorvidt rengjøringsmidler i sprayform frigir helseskadelige stoffer som kan inhaleres til lungene.

Det er derfor gjennomført en undersøkelse av det kjemiske arbeidsmiljøet til renholdere ved rom- og sanitærrengjøring. Hensikten med studien var å etablere en universell prøvetakings- og analysemetode som kan benyttes på alle rengjøringsmidler i sprayform, undersøke sprayflasker og rengjøringsmidler som benyttes til rom- og sanitærrengjøring med hensyn på generering av de helserelaterte aerosolfraksjonene; inhalerbar, torakal og respirabel aerosolfraksjon og flyktige organiske forbindelser (VOC), samt utføre personbårne eksponeringsmålinger på renholdere ved relevante arbeidsoperasjoner.

Undersøkelsen av sprayflasker og rengjøringsmidler i laboratorieforsøk omfattet 17 produkter og 7 sprayflasker fra de to største levererandørene av rengjøringsmidler i Norge. Resultatene viser at det er vesentlige forskjeller mellom sprayflasker som benyttes til rom- og sanitærrengjøring i Norge både når det gjelder andel luftbåren massefraksjon ved spraying og generering av de helserelaterte aerosolfraksjonene; inhalerbar, torakal og respirabel aerosolfraksjon. Canyon sprayflasken med regulerbar dyse, som er en av de mest benyttede sprayflaskene i Norge blant profesjonelle renholdere, var den sprayflasken som genererte mest inhalerbar og torakal aerosol i et standardisert laboratorieforsøk. Laboratorieforsøkene viste at mengden inhalerbar og torakal aerosol kan reduseres med mer enn 92 % ved å bruke en lavtrykksprøyte med regulerbar dyse i stedet for en Canyon sprayflaske med regulerbar dyse. Laboratorieforsøkene viste også at mengden inhalerbar og torakal aerosol vil bli ytterligere redusert ved bruk av sprayflasker med skumdyse.

Last ned rapporten her:

STAMI-rapport nr. 2 – 2017 Rengjøringsmidler i sprayform

Innlegget Ny STAMI-rapport: Rengjøringsmidler i sprayform dukket først opp på STAMI.