Kategorier

Skiftarbeid er nødvendig i oljesektoren og helsevesenet. Imidlertid kan det å jobbe på kvelden og om natten være utfordrende for den enkelte arbeidstaker med hensyn til regulering av døgnrytmen, søvnmangel eller jobb-hjem balansen. Hvordan man har det på jobb kan også påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Formålet med denne avhandlingen var å belyse hvordan skiftordninger og psykologiske og sosiale faktorer på jobb kan påvirke arbeidstakeres psykiske helse. Deltakere ble rekruttert fra virksomheter i petroleumsindustrien og medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

Det ble ikke funnet en sammenheng mellom skiftordning og psykiske helseplager. Blant onshorearbeidere var jobbkrav og rollekonflikt assosiert med økning i psykiske helseplager, mens jobbkontroll og støtte var assosiert med nedgang i psykiske helseplager. Rolleklarhet og rettferdig/bemyndigende ledelse var ikke assosiert med psykiske helseplager. Blant offshorearbeidere var alle seks jobbfaktorene assosiert med psykiske helseplager. I studie 3 var ni av 11 jobbfaktorer assosiert med psykiske helseplager. Psykiske helseplager var assosiert med 11 av 12 jobbfaktorer ett år senere. Blant sykepleiere var jobbkrav forbundet med økt risiko for depresjon. Psykiske helseplager var også assosiert med lavere grad av rolleklarhet, rettferdig ledelse og sosial støtte, samt økt risiko for rollekonflikt.

Hovedkonklusjonen er at skiftordningen i seg selv ikke ser ut til å påvirke mental helse. Det pekes på metodologiske svakheter som kan forklare funnene. Arbeidsforhold ser ut til å påvirke psykisk helse. Psykiske helse ser også ut til å påvirke hvordan man opplever arbeidsforhold. (Omtale hentet fra UiB)


 

Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Effects of shift work and psychological and social work factors on mental distress. Studies of onshore/offshore workers and nurses in Norway.”

Prøveforelesning:

Tid: Fredag 10. februar 2017 kl. 09.15
Sted: Bjørn Christiansens hus, Christiesgt. 12, aud. 129, 1 etg. Universitetet i Bergen

Oppgitt emne: “Mental stress, sick leave and rehabilitation”

Disputas:

Tid: Fredag 10. februar 2017 kl. 10.30
Sted: Bjørn Christiansens hus, Christiesgt. 12, aud. 129, 1 etg. Universitetet i Bergen

Hovedveileder, Stein Knardahl, STAMI

Omtale hos UiB

  • Mona Berthelsen disputerer 10. februar for ph.d.-graden ved det Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Innlegget Ny doktorgrad: Skiftarbeid, arbeidsmiljø og mental helse dukket først opp på STAMI.