Kategorier

Norsk arbeidsmarked fortsatt kjønnsdelt

Selv om det i dag er nesten like mange kvinner som menn i jobb, er arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt. Denne delingen avspeiler ikke bare forskjeller i arbeidsoppgaver og rollemønster på samme arbeidsplass, men også historiske og til dels vedvarende ulikheter når det gjelder yrkesvalg og tradisjoner. Av figuren under ser vi at de mest mannsdominerte yrkene er tømrer, anleggsarbeider og byggearbeider er de mest mannsdominerte yrkesgruppene, mens sykepleier, førskolelærer/barnehagelærer og andre helserelaterte yrker er mest kvinnedominert.

Kjønnsdelingen i arbeidslivet gjør at menn og kvinner gjerne må takle ulike arbeidsmiljøutfordringer, avhengig av yrke og hvilke arbeidsoppgaver de ufører.

– Det er også stadig flere unge kvinner som venter med å få barn til de er ferdig med utdanningen. Dette fører til at en krevende fase i arbeidslivet faller sammen med en travel småbarnsfase i mange unge familier. Forsøket på å forene arbeidslivets krav og familielivets plikter kan dermed bli en ekstra utfordring, fremholder overlege ved STAMI Tore Tynes, som arbeider med statistikk over arbeidsmiljø og helse i Norge.

Kjønnsfordelingen i 46 yrkesgrupper i Norge

STAMI har identifisert 46 yrkesgrupper i Norge, og flere av disse er tydelig kjønnsdelt. Klikk på bildet for å se på andre parametre enn kjønn, som alder, næring, utdanningsnivå eller bedriftstørrelse.

 

Unge i arbeidslivet har ofte ufaglært arbeid

I hele yrkesbefolkningen er andelen unge (17-24 år) 11 prosent. Det er flere forhold som kan virke inn på aldersfordelingen i de ulike yrkene, og her er det stor ulikhet mellom de ulike yrkene, noen har nesten halvparten unge arbeidstakere, mens andre ikke har noen fra denne aldersgruppen. Krav til utdanning og erfaring gjør at flere av de som starter yrkeskarrieren i relativt ung alder, får sin første jobb innenfor manuelt eller ufaglært arbeid. Yrker som stiller større krav til forkunnskaper, gir eldre yrkesaktive et fortrinn. Strenge fysiske krav kan derimot gjøre at unge og spreke arbeidssøkere blir foretrukket fremfor eldre, og det kan få følger både for rekrutteringen til yrket og for avgangen fra yrket. I tillegg kan populariteten til de ulike yrkene være tids-, generasjons- og aldersavhengig.

– Yngre og eldre arbeidstakere blir kanskje ulikt behandlet og får forskjellige arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. Deres erfaringsbakgrunn og fysiske og mentale forutsetninger er dessuten ulike, og opplevelsen av arbeidssituasjonen kan variere med alderen, sier Tynes.

Av norske yrkesaktive har om lag en tredjedel fullført videregående utdanning og i underkant av to av fem har fullført en høyskole- eller universitetsutdanning.  Utdanningsnivå og yrke henger imidlertid nøye sammen.

Om lag 45 prosent av arbeidstakerne jobber i virksomheter med flere enn 50 ansatte, 34 prosent i virksomhet med 10-49 ansatte,  16 prosent i virksomheter med færre enn 10 ansatte og om lag fem prosent i enkeltmannsforetak. Noen yrker er langt på vei samlet i en enkel næringsgruppe. For de fleste yrker gjelder imidlertid at de er spredd mellom mange ulike næringer.

Innlegget Fakta fra STAMI: Hvem er de yrkesaktive i Norge? dukket først opp på STAMI.