Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Psykososiale forhold

Helsepersonell har arbeidsforhold som mange opplever som belastende. Dette gjelder ikke minst sykepleiere. I en ny, internasjonal studie av sykepleiere fant forskerne at kvinnelige sykepleiere rapporterte flere psykosomatiske symptomer, ulike plager uten sikre fysiske årsaker, enn mannlige sykepleiere. Det var en sterkere forbindelse mellom stressende arbeidsforhold og psykosomatiske symptomer blant menn enn blant kvinner.

Innlegget Psykosomatiske symptomer hos sykepleiere dukket først opp på STAMI.

Studien er utført blant sykepleiere i Palestina, av forskere fra Universitet i Hebron i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitet i Oslo. Her ba man 430 sykepleiere om å gradere hvor stressende de opplevde arbeidssituasjonen sin.

Samtidig ble de bedt om å fylle ut et skjema med spørsmål om de hadde psykosomatiske symptomer. Med psykosomatiske symptomer mener man plager som gir seg utslag i kroppslige symptomer, uten at man finner sikre, anerkjente fysiske årsaker. Man mener derfor at plagene skyldes psykiske eller følelsesmessige problemer. Slike symptomer kan for eksempel være søvnvansker, hodepine, slitenhet /følelse av å være utmattet.

Opplevelse av stressende arbeidsforhold

Bare 12 prosent av sykepleierne svarte at de hadde lite stressende arbeidsforhold, 47 prosent anga at de hadde middels stressende arbeidsforhold, mens 40 prosent svarte at arbeidsforholdene var svært stressende. Forhold som var nær assosiert med opplevelse av stressende arbeidsforhold var blant annet skiftarbeid, lange arbeidsdager og at man hadde ansvar for å forsørge andre familiemedlemmer enn kjernefamilien. Sykepleiernes alder synes ikke å påvirke opplevelse av stress på jobben.

Kjønnsforskjeller

Siden Palestina har en høyere andel mannlige sykepleiere enn i Norge, kunne man se på kjønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Som gruppe rapporterte de kvinnelige sykepleierne at de hadde flere psykosomatiske symptomer enn det menn rapporterte. Men når man så på sammenhengen mellom opplevelse av stressende arbeidsforhold og psykosomatiske symptomer, så var det en mye klarere sammenheng mellom belastninger på jobb og psykosomatiske symptomer hos menn enn hos kvinner.

Av symptomer som oftest ble rapportert hos begge kjønn var hodepine. Kvinnene rapporterte at de var mer slitne/følte seg utmattet.  Blant menn var det  en klar sammenheng mellom søvnproblemer og opplevelse av belastende arbeidsforhold.

Bakgrunn for studien

STAMI har studert arbeidsmiljøforhold i Palestina i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, som en del av den opprinnelige Oslo-avtalen. I den forbindelse har en fokusert på mange ulike arbeidsmiljø- og helsespørsmål, blant annet de mer organisatoriske og psykososiale forholdene. Forskningen har bidratt til å bygge kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Palestina, samt også bidratt, i et internasjonalt perspektiv, til å øke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget om arbeidsmiljø og helse i yrkesgruppen.

Originalartikkel

Innlegget Psykosomatiske symptomer hos sykepleiere dukket først opp på STAMI.