Kategorier

Siden årtusenskiftet har imidlertid nivået vært relativt stabilt, med enkelte svingninger fra år til år. Tallet har i denne perioden stort sett ligget i området mellom 50 og 65. I 2015 var det nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg.

Risikoen for arbeidsskadedødsfall varierer betydelig mellom næringene

Innenfor fiskerinæringen er risikoen mer enn femten ganger høyere enn gjennomsnittet. Dødsrisikoen er relativt høy også innenfor jordbruk/skogbruk, og deretter følger skipsfart, transport/lagring, kraft- og vannforsyning samt bygg og anlegg. Statistikken viser også at det er nesten bare menn som omkommer i arbeidsulykker, og det er en overhyppighet blant utenlandske arbeidstakere.

Figurene viser forekomst av arbeidsskadedødsfall de siste årene. Antallet varierer litt fra år til år, men ligger stort sett i området mellom 50 og 65. I 2015 var tallet imidlertid nede i 37, det laveste i hele perioden. Det gjenstår å se om dette er et resultat som holder seg. I 2011 hadde 11 av dødsfallene tilknytning til terrorhandlingene 22. juli. Klikk på bildet for mer informasjon om grafen.


Mest ulykker i bygg og anlegg, industri, landbruk og transport

Arbeidstilsynet har utført analyser av arbeidsskadedødsfallene i de fire næringene med flest antall dødsfall innenfor eget tilsynsområde (bygg og anlegg, industri, landbruk og transport). Disse analysene viser at «avvikssituasjoner» som vedlikeholdsarbeid, feilsøking, reparasjon og liknende er involvert i en stor andel av ulykkene.

Slike arbeidsoperasjoner gjøres mer sjelden, ofte av personer som ikke jobber med den spesifikke maskinen eller utstyret til vanlig, og slike arbeidsoperasjoner er oftest avgrenset i tid. Mange ulykker både i industri og jordbruk skjer i forbindelse med slikt arbeid. Også innenfor bygg og anlegg skjer flere ulykker som følge av avvik fra planen, ved at man må gjøre noe ekstra eller gjøre ting på en annen måte enn planlagt. Kjøretøy er også involvert i mange arbeidsskadedødsfall i alle disse næringene.

Bedre risikovurdering og fokus på avvik

Store kjøretøy er involvert i nesten alle anleggsulykkene, og andelen er stor også i transport og i jordbruk. Analysene viser videre at det ofte er menneskelige feil blant de utløsende årsaksforholdene. De bakenforliggende årsakene er imidlertid i hovedsak organisatoriske og tekniske. Mangelfull/manglende risikovurdering/planlegging og manglende barrierer er forhold som utpeker seg i flere næringer. Større fokus på barrierer og barrierestyring, bedre risikovurderinger og mer fokus på avvikssituasjoner er forhold som trekkes frem for å redusere risikoen for arbeidsskadedødsfall.

Les mer

Innlegget Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall dukket først opp på STAMI.