Kategorier

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (European Working Conditons Survey – EWCS) gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Europa opplever eget arbeid og arbeidsmiljø. I 2015 deltok mer enn 43 000 sysselsatte fra 35 land i undersøkelsen. Rapporten fra undersøkelsen lanseres 17. november ved Eurofound, det europeiske instituttet for forbedring av leve- og arbeidsforhold, i Brussel.

– Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen er et viktig bidrag til å identifisere risikoutsatte grupper i europeisk arbeidsliv, og er viktig for prioritering i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Norges deltakelse muliggjør sammenlikning av arbeidsmiljøforhold i Norge med EU, og med enkeltland i EU, sier forsker og seniorrådgiver Cecilie Aagestad ved STAMI, som har arbeidet med undersøkelsen.

Sysselsetting

Norge er et av de landene med høyest sysselsetting både blant kvinner og menn, lav arbeidsledighet og en høy andel eldre i arbeid. I EU28 (Alle EUs 28 medlemsland) er det et mål at 75 prosent av arbeidsstyrken skal sysselsettes, men Eurofound påpeker at for at målet skal nås må flere kvinner delta i arbeidslivet. Kvinner og menn rapporterer ulike risikofaktorer i arbeidet knyttet til det arbeidet de utfører og det yrket de har. Undersøkelsen viser at menn har lengre arbeidsdager, og oftere er selvstendig næringsdrivende. Kvinner jobber i langt større grad deltid. I EU28 er den totale arbeidstiden i lønnet arbeid, ulønnet arbeid og tid til pendling imidlertid høyere blant heltids- og deltidsarbeidende kvinner, sammenliknet med heltids- og deltidsarbeidende menn.

Økonomiske nedgangstider med økende arbeidsledighet, særlig blant unge, er fortsatt gjeldende i mange europeiske land. Unge arbeidstakere er også blant dem som i størst grad rapporterer jobbusikkerhet. Jobbusikkerhet, høy intensitet i arbeidet og lav selvbestemmelse er også mer utbredt i yrkesgrupper med lavere krav til utdanning. Det samme mønsteret ser vi også i Norge. Om man ser alle sysselsatte under ett er det i perioden fra 2010-2015 imidlertid ingen endring i andelen som opplever jobbusikkerhet (16%) i EU28, og i Norge (11%).

Organisatoriske endringer

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Organisatoriske endringer med stor betydning for arbeidet er mer utbredt blant norske yrkesaktive (31%), sammenliknet med EU28 (23%). Resultatene fra forrige EWCS i 2010, viste at Norge kommer godt ut når det gjelder medvirkning i endringsprosesser. Hvordan Norge plasserer seg i forhold til EU, og enkeltland i EU når det gjelder medvirkning, -og en rekke andre faktorer i arbeidsmiljøet med betydning for helse og trivsel, vil presenteres i en STAMI-rapport medio 2017.

  • The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings

  • STAMI-rapport fra forrige EWCS i 2011. I rapporten "Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning" ser vi på likhetstrekk og forskjeller i arbeidsmiljø og helse i Norge og EU. Hovedkonklusjonen er at sammenliknet med EU er arbeidsforholdene i Norge bra, selv om det fremkommer noen utfordringer i enkelte yrker og næringsgrupper.

Innlegget Ny europeisk arbeidsmiljøundersøkelse dukket først opp på STAMI.