Kategorier

Prisen ble delt ut på fagkonferansen Epicoh i Barcelona i September.

Den prisvinnende artikkelen «Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012» ble publisert i Occupational and Environmental Medicine.

STAMI har bidratt med data fra Pasientutredningsregisteret, et register hvor alle pasientutredninger fra alle landets arbeidsmedisinske avdelinger er samlet.

Ser på trender, ikke forekomst

– Det er utfordrende å skrive samlet om så mange forskjellige registre, som tildels har forskjellige formål, og mellom land med ulik tradisjon og lovgivning. I artikkelen ser man på utvikling av trender i stedet for forekomst (insidens) i de ulike landene. Slik unngår man mange av problemene knyttet til å sammenligne forekomst, som er svært følsom for ulik rapporteringsgrad, lovgivning mm. Både registre som har yrkesskadeerstatning som hensikt og registre basert på legemeldte sykdommer er inkludert i studien, sier Hans Magne Gravseth.

Resultatene viser at forekomsten av kontakteksem og astma, tilstander med relativt kort tid mellom eksponeringen og utvikling av sykdom, er nedadgående i de fleste land. Trendene for utvikling av støyindusert hørselstap og ulike muskel- og skjelettlidelser er noe varierende.

– Disse funnene er viktige bidrag til EUs strategi for helse og sikkerhet på arbeid. Denne strategien understreker nødvendigheten av en reduksjon i forekomsten av yrkessykdommer, men sammenfattende europeisk statistikk som kan evaluere dette målet har så langt vært mangelvare. Eurostat har ikke publisert europeisk statistikk over yrkessykdommer på flere år. Dette angivelig fordi stor variasjon i datakvalitet gjør sammenligning mellom land upålitelig. Denne artikkelen er et vesentlig bidrag til å fylle dette kunnskapshullet, forteller Gravseth.

Hør podcast der førsteforfatter av artikklen intervjues om trender og utvikling i arbeidsrelaterte sykdommer i europeisk sammenheng

Se originalartikkel

Innlegget Internasjonal pris til STAMI-ansatt dukket først opp på STAMI.