Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

I Norge er det i en internasjonal målestokk en liten andel av de yrkesaktive som er i midlertidige ansettelsesforhold. Vikariater utgjør den største gruppen av midlertidige ansettelser. Midlertidige ansettelser er mer vanlig blant kvinner enn blant menn og forekommer oftere i de yngste aldersgruppene. Omfanget av midlertidige ansettelser er mest utbredt i næringene helse- og sosialtjenester, overnattings- og serveringsvirksomhet og undervisning.

Innlegget Midlertidig ansatte i Norge dukket først opp på STAMI.

Andelen av midlertidig ansatte ligger  i overkant av 8 prosent, det medfører en nedgang fra tidligere. I 1996 var den oppgitte andelen med midlertidig ansettelse 12,7 prosent.

– Om vi tar hensyn til hvor mange personer som jobber i ulike yrkesgrupper, ser vi at det er klart flest midlertidig ansatte i yrkesgruppene pleie- og omsorgsarbeider, barnehage-/skoleassistent, butikkmedarbeider. Om lag én av fire midlertidige ansatte jobber her, sier Tom Sterud, forsker ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved STAMI.

Figuren viser andelen midlertidig ansatte i ulike næringer

Figuren viser andelen midlertidig ansatte i ulike næringer

Omfanget av midlertidige ansettelser i Norge per 2016

De nyeste nasjonale tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (Statistisk Sentralbyrå) viser at det var 205 000 midlertidig ansatte per I 1. kvartal 2016; en økning på om lag 28 000 fra samme kvartal i fjor. Totalt utgjorde dette 8,3 prosent av alle ansatte. Tallene er ikke markert høyere enn i perioden 2009 til 2015 sett under ett, og lavere enn i perioden 1996 til 2008.

Det meste av økningen siste år kom blant vikarer. Innen helse- og sosialtjenester var økningen på 11 000, og andelen midlertidig ansatte i denne næringen kom dermed opp i 12,5 prosent. Omfanget av midlertidige ansettelser var ellers mest utbredt i overnattings- og serveringsvirksomhet med 13,7 prosent og i undervisning med 13,3 prosent i 1. kvartal 2016.

Midlertidig ansatte og helse

Fra slutten av 1990-tallet og utover på 2000-tallet er det blitt publisert flere studier som har undersøkt sammenheng mellom midlertidige ansettelsesformer og dårligere helse, sykefravær og ulykker. En oppdatert kunnskapsoversikt gjennomført ved STAMI ble publisert i 2014. Kunnskapsoversikten bygger videre på den grundige litteraturgjennomgangen som ble publisert i 2005. Det ble gjort et relativt grundig litteratursøk for perioden 2003–2013 for å fange opp de mest relevante studiene som omhandler midlertidige ansettelser og helse i denne perioden.

Nyttige lenker

Innlegget Midlertidig ansatte i Norge dukket først opp på STAMI.