Kategorier

Arbeidet som sykepleier innebærer mye kontakt med pasienter og pårørende, noe som kan være meget krevende. I en ny studie utført av forskere fra Universitet i Hebron, i samarbeid med forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har en studert vold og mobbing blant sykepleiere som arbeidet på ulike sykehus og klinikker på Vestbredden i Palestina. I studien ble 343 sykepleiere spurt om de hadde vært utsatt for fysisk vold, trakassering eller mobbing i løpet av det siste året.

Mer enn hver fjerde sykepleier (27%) svarte at de hadde vært utsatt for ulike former for aggresjon på jobben. Hver fjerde (24%) sykepleier svarte at de hadde vært utsatt for verbal aggresjon, mens syv prosent svarte at de hadde vært utsatt for mobbing og fem prosent at de hadde vært utsatt for fysisk vold.

Mens de fleste tilfellene av fysisk vold og trakassering kom fra pasienter og pårørende, var det kolleger som i hovedsak sto for mobbingen.

Høyere andel mannlige sykepleiere enn i Norge

I Palestina er det en større andel mannlige sykepleiere enn i Norge, 38 prosent av sykepleierne i studien var menn. Det var små kjønnsforskjeller, med unntak av at flere menn enn kvinner hadde vært utsatt for mobbing. Derimot var det en klar aldersforskjell; yngre sykepleiere rapporterte mer av alle typer aggresjon, både fysisk vold, trakassering og mobbing.

Psykiske plager og jobb-tilfredshet

Omfanget av psykiske plager og jobb-tilfredshet ble også kartlagt. Sykepleiere som var utsatt for verbal aggresjon /trakassering hadde mer psykiske plager. Sykepleiere som var utsatt for mobbing, som gjerne er forårsaket av kolleger, hadde lavere jobb-tilfredshet. Verken verbal eller fysisk aggressivitet som gjerne var forårsaket av pasienter eller pårørende, påvirket sykepleiernes opplevelse av jobb-tilfredshet.

Bakgrunn for studien

STAMI har studert arbeidsmiljøforhold i Palestina i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, som en del av den opprinnelige Oslo-avtalen. I den forbindelse har en fokusert på mange ulike arbeidsmiljø- og helsespørsmål, og også de mer organisatoriske og psykososiale forholdene. Forskningen har bidratt til å bygge kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Palestina, samt også bidratt til den globale kunnskapsfronten.

Innlegget Vold og mobbing blant sykepleiere dukket først opp på STAMI.