Kategorier

Tjærestoffer finnes i betydelige doser i visse arbeidsmiljø, luftforurensing og sigarettrøyk. Når vi puster inn tjærestoffene vil de avsettes i lungene våre, og der vil de kunne skade cellene de kommer i kontakt med ved å lage skade på DNA. Slike skader kan igangsette en potensiell kreftutvikling.

Kvinner og menn kan reagere ulikt på samme eksponering

Årsaken til at forskerne har undersøkt hvorvidt det finnes en innebygget forskjell mellom lungeceller fra kvinner og menn, bygger på tidligere forskningsresultater som viser at kvinner kan ha en høyere risiko for å utvikle lungekreft enn menn. Ofte ser man at kvinner har røykt færre antall sigaretter og er yngre ved diagnosetidspunkt enn menn. Kjønnsforskjellen i DNA-skade er et viktig og til dels overraskende funn. Tidligere undersøkelser ved STAMI har vist at det på tilsvarende måte foreligger mer DNA-skade i lungevev fra kvinnelige lungekreftpasienter sett i forhold til mannlige. Funnene i dette doktorgradsstudium støtter oppunder disse resultatene, men forteller samtidig at kjønnsforskjellen kan være en innebygd egenskap i lungecellene.

Tradisjonelt har studier av helseeffekter av kjemisk eksponering omfattet menn. Resultatene fra dette doktorgradsarbeid bekrefter at det er viktig å ha fokus på om kvinner og menn kan reagere ulikt på slike eksponeringer – også når det gjelder arbeidsmiljøet. Denne konklusjon kan dras enda videre til studier som omfatter celleforsøk. Det viser seg nemlig at celler dyrket i laboratoriet kan ha bibeholdt noen av de innebygde kjønnsforskjeller og dette er viktig å ta i betraktning når en skal dra konklusjoner fra slike studier.

 


Prøveforelesning:

Tid: Torsdag 15. sep. 2016 kl. 10:15
Sted: Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Oppgitt emne: Aryl hydrocarbon receptor (AhR) in toxicology: classical and new roles

Disputas:

Cand.scient. Heidi Uppstad ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: CYP1A1 and CYP1B1 in human lung: PAH-bioactivation activity, sex differences and steroid receptor mediated regulation

Tid: Torsdag 15. sep. 2016 kl. 13:15
Sted: Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Veiledere:

Steen Mollerup og Johannes Gjerstad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Omtale hos Universitetet i Oslo

  • Cand.scient. Heidi Uppstad ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: CYP1A1 and CYP1B1 in human lung: PAH-bioactivation activity, sex differences and steroid receptor mediated regulation

Innlegget Ny doktorgrad ved STAMI om sårbarhet for kreftfremkallende tjærestoffer dukket først opp på STAMI.