Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Renor AS Brevik søkte Miljødirektoratet om tillatelse til utslipp av per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) til vann, samt tillatelse til utslipp av polyaromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), tinnorganiske forbindelser, dioksiner og furaner og ekstraherbare, organiske halogener (EOX) til vann. Dette er ikke nye utslipp, men en regulering av allerede eksisterende utslip…

Renor AS Brevik søkte Miljødirektoratet om tillatelse til utslipp av per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) til vann, samt tillatelse til utslipp av polyaromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), tinnorganiske forbindelser, dioksiner og furaner og ekstraherbare, organiske halogener (EOX) til vann. Dette er ikke nye utslipp, men en regulering av allerede eksisterende utslip...