Kategorier
Arbeidsmiljøfakta Ukategorisert

Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen der Statens arbeidsmiljøinstitutt har deltatt.

Innlegget Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk dukket først opp på STAMI.

STAMI

Siden 2001 har andelen sysselsatte 55-61-åringer økt med fem prosentpoeng, mens veksten i aldersgruppen 62-66 år utgjorde hele 14 prosentpoeng. En del av denne økningen skyldes pensjonsreformen fra 2011, men også andre forhold som økt levealder, høyere utdanningsnivå og mer positive holdninger til seniorer i arbeidslivet kan ha hatt betydning.

Totalt er andelen sysselsatte i befolkningen redusert med 2 prosentpoeng i løpet av avtaleperioden.

Svekkelsen på arbeidsmarkedet de siste årene har medført at sysselsettingsveksten blant eldre har avtatt. Utsiktene på arbeidsmarkedet kan gjøre det vanskeligere å oppnå IA-målet som er satt for forlenget yrkesaktivitet for personer over 50 år.

Redusert sysselsettingsandel blant unge

Sysselsettingsandelen blant unge har hatt en underliggende nedadgående trend gjennom IA-perioden fra 2001 fram til i dag. Nedgangen henger bl.a. sammen med at flere velger å ta utdanning og at færre kombinerer utdanning med deltidsarbeid, samt at det er høy konkurranse om jobbene som følge av fortsatt høy innvandring.

Rapporten peker på at det synes å være en økt utfordring å inkludere ungdom og andre utsatte grupper i arbeidslivet. Andelen unge registrert med nedsatt arbeidsevne har økt de siste årene samtidig som det har vært en moderat vekst i andelen unge menn i alderen 25-29 år, som står utenfor både skole og arbeidsliv. Utviklingen må ses i sammenheng med at det fortsatt er høyt frafall fra videregående utdanning.  Rapporten presenterer forskning som viser at mange unge og andre grupper uten arbeidserfaring og utdanning, har store problemer med å komme i arbeid etter en lengre periode på arbeidsavklaringspenger. Det er derfor viktig å ha høy oppmerksomhet på denne gruppen i tiden framover.

Stabilt sykefravær siden 2012

Et sentralt mål i avtalen er å oppnå en reduksjon i sykefraværet i forhold til nivået i 2001 på 20 prosent. På grunn av innføring av nytt registergrunnlag for sysselsettingsstatistikk har vi ikke mulighet for å måle sykefraværsprosenten for 2015. SSBs tall over andelen sykmeldte viser imidlertid at sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året. I 4. kvartal 2014 var fraværet 11,5 prosent lavere enn i 2001. Dette er blant de laveste nivåene i IA-perioden, og betyr at vi er vel halvveis til å oppnå IA-målet.

Innen flere næringer og fylker har nedgangen vært på 20 prosent eller mer.

Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet

I avtaleperioden 2014-2018 er arbeidsmiljø løftet fram i målformuleringen til IA-avtalen. Arbeidsmiljøet i Norge vurderes som godt i de fleste internasjonale sammenligninger. Ni av ti sysselsatte er tilfredse, motiverte og engasjerte i jobben. Samtidig er det enkelte næringer og yrker der arbeidsmiljø- og helseutfordringene er større enn i andre næringer. Dette gjelder særlig enkelte mannsdominerte yrkesgrupper innenfor bygge-anleggsvirksomhet, transport/lagring, jord-/skogbruk/fiske, og i enkelte kvinnedominerte yrkesgrupper innenfor helse- og sosialtjenester og overnatting. Innenfor disse yrkene er forebyggingspotensialet stort.

– I årets rapport fra faggruppen for IA-avtale er arbeidsmiljø gitt en bredere omtale enn tidligere. Faktorer i arbeidsmiljøet har betydning for sykefravær og avgang fra yrke, men vil også ha betydning for hvorvidt en lykkes med inkludering av unge, eldre og andre utsatte grupper i arbeidslivet. Å identifisere faktorer i arbeidsmiljøet som fremmer god helse og trivsel, er viktig i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet for å sikre inkludering og hindre frafall fra arbeidslivet, sier Cecilie Aagestad, seniorrådgiver ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Les hele rapporten

Andre kilder

Innlegget Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk dukket først opp på STAMI.