Kategorier
Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

I et samarbeidsprosjekt mellom University of Milano-Bicocca i Italia, Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt har man undersøkt forskjeller i helseeffekter av partikler fra dieseleksos og fra moderne pelletsovner.

Innlegget Ny kunnskap om partikulær luftforurensing dukket først opp på STAMI.

Luftbårne partikler, som stammer fra forbrenninger av organisk materiale som diesel og biomasse, består av et stort antall ultrafine karbonpartikler. Disse partiklene pustes inn og avsettes langt nede i luftveiene hvor de kan skade vevet og gi DNA-skader, betennelses­reaksjoner og i verste fall føre til kreft. Partiklene har til sammen et stort overflateareal og kan frakte med seg en mengde skadelige stoffer som for eksempel PAH (tjærestoffer) og små mengder av svovel, nitrater og metaller.

I en nylig publisert rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) ble det estimert at luftforurensings­partikler er ansvarlige for syv millioner årlige dødsfall på verdensbasis. Av disse dødsfallene var seks prosent resultat av lungekreft.

Partikulær luftforurensing

Partikulær luft­forurensing forekommer i urbane miljøer, men også en lang rekke arbeidsmiljøer er kjennetegnet ved økt eksponering for partikler. STAMI har i flere forskningsprosjekter sett på toksisitet av dieseleksospartikler.

I samarbeidsprosjektet mellom University of Milano-Bicocca i Italia, Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt undersøkte man den kjemiske og fysiske sammen­settingen av dieseleksospartikler og partikler fra forbrenning av pellets i en moderne 25kW ovn (biomassepartikler). Deretter så man på ulike biologiske effekter i humane lungecellekulturer eksponert for disse partiklene i laboratoriet.

Lavere partikkelnivåer

Analysene viste at dieselpartikler inneholder en høyere andel PAH og metaller sammenliknet med biomassepartiklene. Analyser av biologiske effekter omfattet endringer i gener som har betydning for omsetting av fremmedstoffer i lunge­cellene (blant annet PAH), betennelsesreaksjoner og markører som er assosiert med kreftutvikling. Det viste seg at lungecellene var mest følsomme for eksponering for dieselpartikler, og de effekter man så kan antas å ha sammenheng med partiklenes innehold av PAH. I motsetning var det meget få påvisbare negative effekter av biomassepartiklene.

Fra tidligere studier er det kjent at vedfyring i ovner og peis-installasjoner har ført til eksponering for helseskadelige partikler, og at bruk av moderne pelletsovner gir betydelig lavere partikkelnivåer. Det er derfor interessant og gledelig at resultatene fra denne studien indikerer at disse pellets-brennerne antakelig også gir opphav til mindre skadelige partikler.

Originalartikkel (abstract)

Innlegget Ny kunnskap om partikulær luftforurensing dukket først opp på STAMI.