Kategorier

Over 5000 ansatte i 63 ulike virksomheter i Norge har vært en del av studien.

Arbeidsfaktorer og søvnproblemer

De fire psykososiale arbeidsfaktorene som var mest markant relatert til søvn var kvantitative jobbkrav (opplevd arbeidsmengde og tidspress), rollekonflikt (uoverensstemmelse mellom forskjellige krav i jobben), kontroll over beslutninger relatert til ens egen jobb og støtte fra nærmeste leder. Det var en klar sammenheng mellom disse faktorene og søvnproblemer. Forskerne så både på problemer med å falle i søvn, og på forstyrret søvn (i løpet av natten).

En ofte brukt forklaring på hvorfor psykologiske arbeidsfaktorer henger sammen med helse og velvære er den såkalte krav-kontroll-støtte-modellen. I henhold til denne modellen vil jobbkrav og jobb-kontroll sammen kunne påvirke psykologisk velvære og helseplager. Spesielt utsatt er man dersom man opplever en kombinasjon av høye jobbkrav og lav jobb-kontroll. Andre arbeidsfaktorer kan imidlertid bidra til å redusere belastningen fra høye krav og lav kontroll – sosial støtte fra ledere og/eller kolleger er ifølge krav-kontroll-støtte-modellen spesielt viktig for å håndtere høye krav og lav kontroll.

Anvendbar i praksis

-De viktigste funnene i denne studien er at mange arbeidsfaktorer påvirker søvn, både direkte og også over lengre tid. Endringer i disse faktorene kan også påvirke søvn, slik at intervensjoner der man gjør endringer ved psykologiske arbeidsfaktorer kan ha en positiv innvirkning på søvnen hos arbeidstakeren, sier Jolien Vleeshouwers, stipendiat ved STAMI.

De aller fleste tidligere studier har sett på krav-kontroll-støtte-modellen, mens den nylig publiserte studien fra STAMI viser at det er langt flere arbeidsfaktorer som kan ha betydning for søvnproblemer.

Denne nye kunnskapen er verdifull og anvendbar i praksis, ettersom den peker på spesifikke faktorer i arbeidet som tiltak på arbeidsplassen kan rettes mot dersom man ønsker å forhindre søvnproblemer blant ansatte. Dette kan over tid ha betydning for både helse, sykefravær og produktivitet.

Innlegget Psykologiske arbeidsfaktorer påvirker søvnen dukket først opp på STAMI.