Kategorier
Smerter, muskel- og skjelettplager

Hvordan påvirker det helsen å ha et fysisk krevende yrke? Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjort en studie av arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen der man ved hjelp av hjertemålinger har undersøkt belastning både i arbeid og på fritiden.

Innlegget Tungt fysisk arbeid i bygg- og anleggsbransjen dukket først opp på STAMI.

STAMI

På tross av mye forskning har begrenset kunnskap om sammenheng mellom fysiske arbeidseksponeringer og muskelskjelettlidelser, fravær og frafall fra arbeidslivet, men fysisk krevende arbeid anses som en risikofaktor for å utvikle muskel- og skjelettlidelser. Det er vanlig å anta at arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen har fysisk krevende jobber, og de rapporterer også om større grad av muskel- og skjelettsmerter enn andre grupper.

Måling av hjertefrekvens

I en ny studie fra STAMI har man sett nærmere på kardiovaskulær belastning blant arbeidere i bygg- og anleggsbransjen, både i jobbsammenheng og på fritiden. Dette er gjort ved å måle relativ hjertefrekvens over flere dager. Ved å måle relativ hjertefrekvens får man et uttrykk for oksygenopptak i relasjon til maksimal kapasitet, noe som sier noe om hvor tung aktiviteten som utføres er. Belastningen på hjertet ble også relatert til individuelle faktorer; arbeidsevne, muskel- og skjelettsmerter og subjektiv helse.

– Det er paradoksalt at det å være fysisk aktiv i fritiden anses som helsefremmende og viktig for å bedre fysisk form og arbeidsevne, mens høye fysiske krav i arbeidet anses som en risiko. Tidligere forskning viser imidlertid at ingen eller negative treningseffekter kan rapporteres etter et fysisk krevende arbeidsliv. I en arbeidssituasjon er fysiske krav ofte knyttet til repetitive oppgaver som i større grad fører til slitasje på muskler og skjelett, noe som kan være med på å forklare dette, sier Bo Veiersted, forsker og leder for gruppe for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser ved STAMI.


Tverrsnittsdata

De undersøkte i studien besto av flere ulike yrkesgrupper innenfor bygg- og anleggsbransjen, med ulike arbeidsoppgaver, og ulik fysisk belastning. Ti prosent av deltakerne jobbet mer enn 33 prosent av maksimal kapasitet som gjennomsnitt av en hel arbeidsdag. Dette er høyere enn anbefalt nivå.

Studien viste at tungt fysisk arbeid var relatert til lavere alder og høyere maksimalt oksygenopptak. Den viste imidlertid ikke noen signifikant sammenheng mellom tungt arbeid og arbeidsevne, muskelskjelettsmerter eller generell helse.

Dette er tverrsnittsdata og videre vil man undersøke betydningen av fysisk tungt arbeid på senere endring i helse og arbeidsevne.

Innlegget Tungt fysisk arbeid i bygg- og anleggsbransjen dukket først opp på STAMI.