Kategorier

Studien er den første som måler om ulike nivåer av eksponering har ulik påvirkningsgrad på lungehelse. Under sementproduksjonen kan arbeidstakere utsettes for luftbårne partikler fra sement og råmaterialer. Tidligere studier har sett på inhalering av støv blant disse arbeiderne, og knyttet dette til luftveissymptomer og endringer i luftstrømmen i lungene. Den nylig utførte studien er den første som finner at risikoen for uhelse øker når eksponeringen øker. I Norge og EU er over 61.000 arbeidstakere ansatt i denne industrien.

Stor sementstudie

Totalt 4966 arbeidstakere, fra åtte ulike land, var inkludert i studien. Forskere analyserte både luftprøver fra sementproduksjonsanlegg, målte lungefunksjon hos arbeiderne og samlet data fra kartleggingsskjema brukt i oppstart av prosjektet og i prosjektets oppfølgingsperiode. Resultatene i studien viste at en nedgang i lungefunksjon over tid var konsistent assosiert med økende eksponering av støv fra sementproduksjonen.

– Våre resultater viser at nedgang i lungevolum er konsistent assosiert med økt eksponering for sementstøv. Mer enn halvparten av studiepopulasjonen var eksponert for støvnivåer som førte til statistisk signifikant nedgang i målt lungefunksjon. Det er viktig at forebyggende tiltak blir implementert av de aktuelle virksomhetene, for å redusere eksponering og dermed hindre nedsatt  lungefunksjon, sier avdelingsdirektør og spesialist i arbeidsmedisin  Karl-Christian Nordby fra STAMI, som er leder av studien.

Hva ble målt i studien?

Arbeidstakerne i produksjonsavdelingene i fabrikkene som deltok ble gruppert i fem kategorier basert på personlig (individuell) eksponering for støv. Eksponeringsmålinger i denne studien fokuserer på de innåndede partiklene som kan nå til de nedre luftveier. Når eksponeringsmålingene gjøres med utstyr som gir det beste bildet av støvet som når de nedre luftveiene, åpner dette for å studere med større presisjon hvor grensen går for skadelige effekter på luftveiene, enn hva målinger av totalstøv gir. Totalstøv er den støvfraksjonen som benyttes for fastsettelse av grenseverdier for eksponering, blant annet for støv fra sement, i arbeid.

Målingene brukt i denne studien kan ikke direkte sammenliknes med nivåene for totalstøv.  For å bøte på dette gjennomførte forfatterne en studie med parallell prøvetaking av ulike støvfraksjoner, slik at det ble funnet fram til typiske forhold mellom de ulike målefraksjonene som inngår i grenseverdifastsettelse (respirabelt støv, totalstøv) og den støvfraksjonen som ble brukt i hovedstudien (torakalt støv).

Lungefunksjonstesting ble benyttet for å måle forsert eksponeringsvolum for å kunne vurdere nedgangen i lungefunksjon for den enkelte deltaker (målt mellom tester foretatt med 2-4 års mellomrom). Forsert lungefunksjon i løpet av et sekund (FEV1) viser den mengde luftvolum som aktivt kan pustes ut gjennom det første sekundet i en maksimal utpust etter at man har fylt lungene maksimalt med luft. Dette er den viktigste målingen av obstruktive endringer i lunger.

Resultatene fra studien tyder på en årlig nedgang på 0.84 prosentpoeng av forventet FEV1-verdi når det er tatt hensyn til alder, kjønn og høyde ved en sammenligning av gruppene med høyest og lavest eksponering.

–  Over en periode på 20 år kan dette medføre et ekstra tap på mer enn 400 ml lungekapasitet i den høyest eksponerte gruppen, og selv om det i dag ikke er full enighet om referanseverdier for normal lungefunksjon, vil nedgangen være klinisk relevant, sier Karl-Christian Nordby videre.

Les originalartikkelen her:

Thoracic dust exposure is associated with lung function decline in cement production workers

Frokostseminar på STAMI

Innlegget Lungereaksjon på eksponering for sementstøv dukket først opp på STAMI.