Kategorier

Kompetansekravene til en godkjent BHT er beskrevet i Forskrift om administrative ordninger. For å bli en godkjent BHT, må den ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø samt systematisk HMS-arbeid. I henhold til forskriften skal BHT ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at den bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte og sikrer faglig kompetanseutvikling for personalet i BHT.

Grunnkurset gir økt faglig trygghet

På Grunnkurs for BHT, som arrangeres på STAMI hvert semester, skal deltakerne blant annet lære om forebyggende BHT-arbeid gjennom undervisning og prosjektarbeid. Tidligere grunnkursdeltakere har særlig fremhevet økt faglig trygghet i arbeidet med de ulike arbeidsmiljøutfordringene som de møter i det daglige arbeidet, som en suksessfaktor av å gjennomføre grunnkurset.

Tema som rolle, rolleforståelse og yrkesutøvelse behandles på ulike måter og med ulike vinklinger gjennom hele grunnkurset. Utgangspunktet for yrkesutøvelsen er, som nevnt ovenfor, lovverket. I tillegg diskuterer man hva BHTs rolle i arbeidsmiljøarbeidet skal være og hva BHT-personalets rolle/roller kan være. I dette ligger også betydningen av en felles forståelse av de ulike sidene i rollen. Videre er det viktig å diskutere hva som er rammene for fagutøvelsen, hvilke forhold som påvirker fagutøvelsen og rammene for BHTs funksjon.

STAMI inviterer til grunnkurs for BHT høsten 2016

  • Kurset skal bidra til at BHT kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Gjennom undervisning, gruppearbeid og et bedriftsprosjekt skal deltakerne få økt kompetanse om arbeidsmiljø, der egenaktivitet og medvirkning i HMS-arbeidet lokalt står sentralt. Fristen for å melde seg på høstens grunnkurs for BHT går ut 20. mai.

Nyttige lenker

Innlegget Klarere rolleforståelse i en BHT kan gi faglig tryggere yrkesutøvere dukket først opp på STAMI.