Kategorier

To biocidaktive stoffer som er under vurdering, polyheksametylen biguanid (PHMB) og cyanamid, er konkludert å oppfylle kriteriene for substitusjon. I den forbindelse inviterer det europeiske kjemikaliebyrået ECHA interesserte parter til å levere relevant informasjon, inkludert informasjon om tilgjengelig alternativer.