Kategorier

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sammenstilt eksisterende kunnskap om kongeørn i Norge. Etter en faglig vurdering finner direktoratet at det ikke er grunnlag for å gjøre vesentlige endringer i forvaltningen av kongeørn.