Kategorier

REACH-forskriften er endret ved at tre EU-forordninger som endrer hhv REACH vedlegg II, REACH vedlegg XVII og gebyrforordningen til REACH er gjennomført i norsk rett.